Nario dydis yra lygus. Kas yra Sąjunga?

Jie leidžia vartotojui sujungti skirtingus duomenų tipus vienu vardu. Struktūra yra tik dar vienas vartotojo apibrėžtas duomenų tipas C, leidžiantis vartotojui sujungti skirtingų tipų duomenų tipus į vieną atminties bloko tipą. Kooperatinės bendrovės narys pajumi disponuoja šio ir kitų įstatymų bei įstatų nustatyta tvarka. Pirmenybę įsigyti perleidžiamą pajų tomis pačiomis sąlygomis turi kooperatinės bendrovės narys. Tarybos reglamento EEB Nr.

Struktūra yra tik dar vienas vartotojo apibrėžtas duomenų tipas C, leidžiantis vartotojui sujungti skirtingų tipų duomenų tipus į vieną atminties bloko tipą.

Struktūroje gali būti tiek paprastų, tiek sudėtingų, tarpusavyje susijusių duomenų tipų, kurie kitu atveju nebus prasmingi. Kiekvienas struktūros narys gauna savo atminties vietą, kad bet kada galėtų prieiti ir atsisiųsti. Taikant 94 straipsnio 9 dalyje nustatytą sąlygą, kad atitinkamam asmeniui turi būti taikomi Prancūzijos teisės aktai, neatsižvelgiama į darbo pertrūkius, trumpesnius kaip vienas mėnuo, arba laikiną darbo nutraukimą dėl ligos, vaiko gimimo, nelaimingo atsitikimo darbe, profesinės ligos ar nedarbo, kai ir toliau yra gaunamas darbo užmokestis arba atitinkamos išmokos pagal Prancūzijos teisės aktus, išskyrus pensijas ir rentas, arba atvejus, susijusius su mokamomis atostogomis, streiku ar lokautu; d garantuotas išmokos dydis nustatomas visam laikui.

Jis jokiu būdu negali būti vėliau persvarstomas pasikeitus pašalpų šeimai normoms, numatytoms valstybės narės, kurios teritorijoje šeimos nariai gyveno m. Tačiau jei vėliau valstybėje narėje, kurioje šeimos nariai gyvena, sumažėja 94 straipsnio 9 dalyje nurodytas šeimos narių skaičius, garantuotas išmokos dydis perskaičiuojamas pagal likusių šeimos narių skaičių, taikant minėtos valstybės narės teritorijoje m. Jeigu pašalpos šeimai buvo mokamos, gyvenamosios vietos įstaiga patvirtintoje pažymoje nurodo šeimos narius, už kuriuos pagal taikomų teisės aktų nuostatas pašalpa buvo mokama, ir jų dydį kiekvienam šeimos nariui arba visai šeimai.

Minėtoje patvirtintoje pažymoje taip pat turi būti nurodyta, ar pagal darbo sutartį dirbančio asmens sutuoktinis arba asmuo, kuriam išmokos šeimai buvo mokamos, m. Struktūra yra tik dar vienas vartotojo apibrėžtas duomenų tipas C, kuris leidžia vartotojui atminties bloke sujungti skirtingų tipų duomenų tipus į vieną tipą.

Struktūroje gali būti tiek paprastų, tiek sudėtingų vienas su kitu susijusių duomenų tipų, kurie kitaip nebus prasmingi. Kiekvienas struktūros narys gauna savo atminties vietą, kad ją būtų galima pasiekti ir gauti bet kuriuo metu.

Apie ketinimą perleisti pajų kooperatinės bendrovės narys privalo raštu pranešti kitiems kooperatinės bendrovės nariams ir valdymo organui įstatuose nustatyta tvarka.

Jeigu per mėnesį nė vienas kooperatinės bendrovės narys, kuriam apie perleidžiamą pajų buvo pranešta, pajaus neįsigyja, pajų perleidžiantis narys įgyja teisę jį perleisti trečiajam asmeniui, jeigu trečiasis asmuo, ketinantis įsigyti pajų, kooperatinės bendrovės įstatų nustatyta tvarka kreipiasi į kooperatinę bendrovę su prašymu tapti kooperatinės bendrovės nariu ir kooperatinės bendrovės narių susirinkimas kooperatinės bendrovės įstatų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl šio asmens priėmimo į kooperatinės bendrovės narius.

Šis sprendimas įsigalioja nuo pajaus perleidimo momento.

  • Kooperatinės bendrovės nario pajus 1.
  • KAJŪS struktūra
  • Jie deklaruojami panašiai, tačiau veikia skirtingai.
  • Santrauka Tiek struktūra, tiek sąjunga yra vartotojo apibrėžti duomenų tipai C kalba ir yra konceptualiai vienodi, tačiau vis tiek jie tam tikru požiūriu skiriasi, pavyzdžiui, kaip atmintis paskirstoma jų nariams.
  • EUR-Lex - D - LT