Nario dydis patenkinamai,

Perduodamos VVG pirmininkui. Narys perduoda visas jam patikėtas funkcijas bei materialines vertybes VVG valdybos paskirtam nariui. Informacija atnaujinta

Vietos veiklos grupės nariu gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys t. VVG nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.

Preliminariais skaičiavimais jų išeitinėms išmokoms ir su jomis susijusiems mokesčiams reikės 1 tūkst. Eur, įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas.

Priėmimo į VVG, išstojimo ir pašalinimo iš jos tvarka Stojantysis į VVG narius valdybos pirmininkui pateikia raštišką prašymą tapti Vietos veiklos grupės nariu.

Prie prašymo būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą, bei registravimo pažymėjimo kopiją.

Įrašo navigacija

Pirmininkas perduoda Nario dydis patenkinamai svarstyti artimiausiame visuotiniame narių susirinkime. Prašymas patenkinamas paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas.

The Great Gildersleeve: New Neighbors / Letters to Servicemen / Leroy Sells Seeds

Nariu tampama gavus raštišką susirinkimo pritarimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą. Vietos veiklos grupė gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame narių susirinkime už nuopelnus Vietos veiklos grupei.

Narystės pasibaigimo Vietos veiklos grupėje tvarka: Nario dydis patenkinamai. Prie prašymo būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo.

Narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė data.

ŠIANDIEN.info

VVG nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas jam negrąžinami. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, narys ne vėliau kaip per dvi savaites atsiskaito su VVG už visas jam patikėtas materialines vertybes jas grąžindamas natūra arba kompensuodamas atitinkama pinigų suma.

Narys pateikia VVG valdybai ataskaitą apie jam pateiktų įpareigojimų ir užduočių įvykdymą. Narys perduoda visas jam patikėtas funkcijas bei materialines vertybes VVG valdybos paskirtam nariui.

Tuo atveju, kai nėra valdybos paskirto nario, funkcijos, materialinės vertybės ir kt. Perduodamos VVG pirmininkui. Projektą remia Lietuvos Respublika.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.