Padidins narys ir kiek tai darys

Ji taip pat siūlys finansinę paramą valstybėms narėms ir socialiniams partneriams, norintiems parengti rentabilias papildomos pensijos kaupimo sistemas, suteikdama jiems galimybę pasinaudoti kitų šalių gerąja patirtimi. Susieti pensinį amžių su didėjančia tikėtina gyvenimo trukme m. Tai taip pat nereiškia, kad vyresni darbuotojai užims tas darbo vietas, kurios galėtų atitekti jaunuoliams. Tai, kad reikia iš esmės reformuoti pensijų sistemas ir imtis darbo rinkos priemonių, kuriomis tiek moterys, tiek vyrai skatinami ilgiau likti darbo rinkoje, buvo dar kartą pabrėžta Komisijos m. Aktyvus gyvenimas tuos kelerius dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės atsiradusius metus nereiškia, kad pagyvenusiems žmonėms užkertamas kelias į užtarnautą poilsį ir kad jaunimas gauna iš to naudos.

Registruodamiesi atvykti į banko padalinį turite įvertinti ar per pastarąsias 14 dienų nesilankėte šalyse iš kurių grįžus privaloma saviizoliacija, ar Jums nėra patvirtintos COVID diagnozės arba nėra pasireiškę būdingų simptomų ir neturėjote kontaktų su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID diagnozė.

Taip pat primename, kad viešose vietose rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Saugokitės galimų apgavysčių Situacija dėl koronaviruso gali siekti pasinaudoti įvairūs kibernetiniai bei telefoniniai sukčiai, kad išviliotų iš jūsų lėšų ar asmeninius duomenis.

Nauja valdžia, nauji planai – ką darys su sofos ūkininkais - DELFI Agro

Būkite atidūs. Nustatytas pensinis amžius drauge su galimybe anksti pasitraukti iš darbo rinkos lems vis didesnį stažo kaupimo laikotarpio ir pensijoje praleisto laiko atotrūkį. Norint paspartinti ekonomikos augimą ir sukurti tvirtą tvarių ir adekvačių pensijų sistemų pagrindą, bus būtina imtis pensijų sistemų reformų, kuriomis būtų padidintas dalyvavimas darbo rinkoje. Reformų, kuriomis siekiama padidinti išėjimo į pensiją amžių ir palaipsniui panaikinti ankstyvo išėjimo į pensiją galimybęsėkmė priklauso nuo to, ar vyresnio amžiaus žmonėms bus suteikta geresnių galimybių likti darbo rinkoje, pavyzdžiui, ar darbo vietos ir darbo organizavimas bus pritaikyti prie jų reikmių, ar bus skatinama mokytis visą gyvenimą, įgyvendinama rentabili profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimo politika, imamasi sveiko senėjimo rėmimo priemonių, kovojama su lyčių nelygybe ir diskriminacija dėl amžiaus.

EUR-Lex - DC - LT

Politinio pritarimo tokioms reformoms bus sulaukta tik tuo atveju, jei jos bus suvokiamos kaip teisingos. Todėl būtina atsižvelgti į faktą, kad pavienių asmenų pajėgumas dirbti — ir įsidarbinti — yra labai nevienodas ir kad 60—65 m. Vyresnio amžiaus asmenų 55—64 m. Valstybių narių ir ES vaidmuo sprendžiant pensijų klausimus Didžiausia atsakomybė už pensijų sistemų plėtotę tenka pačioms valstybėms narėms.

Tačiau Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo reikalaujama, kad ES remtų ir papildytų valstybių narių veiklą socialinės apsaugos srityje straipsnis ir nustatydama bei įgyvendindama savo politikos veiksmus atsižvelgtų į reikalavimus, susijusius su tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu 9 straipsnis. Nacionalines pensijų sistemas ir politiką veikia įvairios ES veiklos sritys ir politinės iniciatyvos. Iki šiol ES, neturėdama nuoseklios strategijos, bandė spręsti tik konkrečius su pensijomis susijusius klausimus, kaip antai laisvo piliečių judėjimo kliūčių šalinimas, potenciali privačių pensijų fondų iš vidaus rinkos gaunama nauda, lyčių lygybės skatinimas, kova su diskriminacija ir fiskalinio tvarumo stebėsena.

Atsižvelgiant į su pensijomis susijusių makroekonominių, socialinių ir užimtumo uždavinių rimtumą ir pobūdį, būtina vadovautis visapusiškesniu požiūriu. ES yra parengusi įvairių politinių priemonių, kad padėtų valstybėms narėms plėtoti ilgalaikes adekvačių pensijų sistemas. Reikia pripažinti, kad pensijos yra ne tik svarbus daugelio ES piliečių pajamų šaltinis, bet ir viena didžiausių valstybės išlaidų kategorijų — taigi tai bendras visų valstybių narių rūpestis.

Reikia glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių vyriausybėmis visų pirma per Socialinės apsaugos komitetą, Ekonominės politikos komitetą ir Užimtumo komitetątačiau ne mažiau svarbu užtikrinti, kad diskusijose dėl adekvačių, tvarių ir saugių pensijų sistemų dalyvautų ir nevyriausybinės suinteresuotosios šalys.

Dažniausiai užduodami klausimai

Šioje baltojoje knygoje atsižvelgiama į valstybių narių atsakomybę. Pensijų sistemų reformų reikmė Svarbiausias pensijų politikos uždavinys — parengti finansiškai tvarią sistemą, kad būtų galima pasiekti esminį pensijų sistemų tikslą — užtikrinti pakankamas pensininkų pajamas, tinkamą pagyvenusių žmonių gyvenimo lygį ir ekonominę nepriklausomybę. Komisijos m[7]. Metinėse augimo apžvalgose pabrėžta, kaip svarbu siekiant šių tikslų užtikrinti geresnę sukaupto stažo ir pensijos laikotarpio pusiausvyrą ir skatinti žmones pensijoms taupyti papildomai.

Be kita ko, Komisija rekomendavo: a susieti pensinį amžių su augančia tikėtina gyvenimo trukme; b apriboti galimybes anksti išeiti į pensiją ir kitus pasitraukimo iš darbo rinkos kelius; c skatinti žmones ilgiau dirbti, suteikiant daugiau galimybių mokytis visą gyvenimą, pritaikant darbo vietas pagal darbo jėgos įvairovę, teikiant daugiau užimtumo galimybių vyresnio amžiaus darbuotojams ir remiant aktyvų ir sveiką senėjimą; d suvienodinti vyrų ir moterų pensinį amžių ir e skatinti sukurti papildomo pensijų kaupimo sistemas, kad būsimų pensininkų pajamos būtų didesnės.

Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis sėkmingai įgyvendintos pensijų sistemų reformos padėtų užtikrinti didesnį tų sistemų tvarumą, taigi valstybės narės galėtų pasiūlyti adekvačias pajamas savo piliečiams senatvėje, net jei demografinės aplinkybės nebūtų palankios.

50 įkvepiančių savivertės citatų, kurios padidins jūsų pasitikėjimą (ir padarys jūsų dieną geresnę)

Kai kurios šalys CZ, EL, ES ir IT jau padarė nemenką pažangą pagal metinių augimo apžvalgų rekomendacijas pertvarkydamos savo socialinės apsaugos sistemas.

Daugiau informacijos apie naujausias pensijų sistemų reformas valstybėse narėse pateikta 3 priede. Tačiau reikia nedelsiant imtis ir kitų politinių veiksmų. Toliau išvardyti būtini sėkmingų reformų elementai, nustatyti metinėse augimo apžvalgose.

Dažniausiai užduodami klausimai - Swedbank

Darbo rinkoje ir pensijoje praleisto laiko pusiausvyra 3. Susieti pensinį amžių su didėjančia tikėtina gyvenimo trukme m. Pirmiausia faktinio pensinio amžiaus padidinimas iš dalies kompensuotų ilgėjančios gyvenimo trukmės poveikį, į kurį neatsižvelgiama skaičiuojant pensijas.

Pensinio amžiaus susiejimas su gyvenimo trukme galėtų padėti užtikrinti darbo rinkoje ir pensijoje praleidžiamo laiko pusiausvyrą. Tai turi lemiamos reikšmės būsimam sistemų tvarumui. Iš Komisijos m. Vienos valstybės narės bando vėlinti išėjimą į pensiją didindamos įmokų mokėjimo metų, po kurių suteikiama teisė į visą pensiją, skaičių, kitos — susiedamos jį su ilgėjančia tikėtina gyvenimo trukme pavyzdžiui, CZ, EL, FR, IT.

Kai kuriose šalyse pensijų išmokų dydis koreguojamas proporcingai tikėtinai gyvenimo trukmei PTkitose išmokų dydis priklauso nuo demografinių pokyčių ir ilgėjančios gyvenimo trukmės veikiamų pensijų sistemų finansinio balanso pavyzdžiui, DE, SE. Dauguma valstybių narių siūlo galimybę užsidirbti didesnę pensiją ilgiau liekant padidins narys ir kiek tai darys rinkoje ir tokiu būdu kompensuoti tam tikro pensinio amžiaus asmenims mokamų pensijų mažėjimą bei užtikrinti pensijų adekvatumą.

Faktinio pensinio amžiaus vėlinimas nereiškia jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų interesų derinimo; juo veikiau siekiama tinkamos pusiausvyros.

52012DC0055

Aktyvus padidins narys ir kiek tai darys tuos kelerius dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės atsiradusius metus nereiškia, kad pagyvenusiems žmonėms užkertamas kelias į užtarnautą poilsį ir kad jaunimas gauna iš to naudos. Tai taip pat nereiškia, kad vyresni darbuotojai užims tas darbo vietas, kurios galėtų atitekti jaunuoliams. Iš tiesų tose valstybėse narėse, kuriose vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygis yra aukščiausias, jaunimo nedarbas yra vienas mažiausių.

Ilgalaikiu laikotarpiu darbo vietų skaičius nėra pastovus; jį visų pirma veikia kvalifikuotų darbuotojų pasiūla — vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių. Didesnis daug patirties sukaupusių vyresnio amžiaus darbuotojų prieinamumas padidins Europos ekonomikos augimo potencialą, suteiks daugiau galimybių ir geresnes gyvenimo sąlygas tiek jauniems, tiek vyresniems piliečiams. Didesnės galimybės visų amžiaus grupių žmonėms — vienas iš svarbiausių m. Apriboti galimybes anksti išeiti į pensiją Įgyvendinant pensijų reformas, kuriomis siekiama kuo ilgiau išlaikyti žmones darbo rinkoje, daug dėmesio turi būti skiriama tokių galimybių, kaip nepateisinamas ankstyvas išėjimas į pensiją, suteikiamų visiems darbuotojams ar tam tikrų profesijų atstovams, šalinimui.

Kai kuriose valstybėse narėse pagal įstatymais nustatytas pensijų sistemas žmonėms, kurie nustatytą laikotarpį mokėjo įmokas, leidžiama į pensiją išeiti nesulaukus nustatyto pensinio amžiaus pavyzdžiui, AT, BE ir LU. Taigi pertvarkant pensijų sistemas reikia ne tik siekti padidinti pensinį amžių, bet ir prireikus pailginti įmokų mokėjimo laikotarpį, kuris taip pat turėtų būti koreguojamas pagal ilgėjančią tikėtiną gyvenimo trukmę.

Jei būtų atsižvelgiama į įmokų mokėjimo laikotarpius net tais atvejais, kai jie ilginami proporcingai tikėtinai gyvenimo trukmeipensijų sistemose būtų užtikrintas teisingumas tų asmenų, kurie dirbti pradėjo anksti, atžvilgiu — paprastai tai nekvalifikuoti darbuotojai, kurie dažniausiai gyvena trumpiau ir yra prastesnės sveikatos.

Ankstyvo išėjimo į pensiją sistemas valstybės narės reformuoja įvairiais būdais. Gali būti reikalaujama, kad visas su ankstyvu išėjimu į pensiją susijusias išlaidas ar bent jų dalį padengtų darbdavys.

Sunkų ar pavojingą darbą dirbantiems asmenims gali būti pasiūlyta ankstyvo išėjimo į pensiją alternatyvų, pavyzdžiui, profesinio judumo galimybių. Kai kuriose valstybėse narėse taisyklės, kuriomis reglamentuojamos šios teisės, yra griežtinamos, pavyzdžiui, didinant amžiaus ribą. Kitos šalys mažina išmokas, mokamas iš specialių fondų anksti į pensiją išeinantiems darbuotojams, arba iš viso panaikina tokią galimybę.

Panaikinus ankstyvo išėjimo į pensiją galimybę svarbu užtikrinti, kad atitinkamiems darbuotojams būtų suteikta galimybė likti darbo rinkoje arba, jei tai neįmanoma, jiems būtų užtikrintos adekvačios pajamos. Skatinti žmones ilgiau likti darbo rinkoje Ankstyvo išėjimo į pensiją palaipsnį panaikinimą ir pensinio amžiaus didinimą turi papildyti iniciatyvos, kurios padėtų žmonėms ilgiau likti darbo rinkoje, pavyzdžiui, su sveikata, darbo vieta ir užimtumu susijusios priemonės.

Jei tokių priemonių nebūtų imtasi, veikiausiai nukentėtų valstybės finansai, nes reformų, kuriomis būtų didinamas pensinis amžius, tikėtinas rezultatas — išaugęs žmonių, gaunančių kitokio pobūdžio išmokas pavyzdžiui, bedarbio, invalidumo, socialinę pašalpąskaičius. Dar viena valstybės biudžeto taupymo galimybė — mažesnės pensijos tiems vyresnio amžiaus darbuotojams, kurie nepajėgia likti darbo rinkoje iki nustatyto pensinio amžiaus.

Tačiau tai keltų didesnę skurdo senatvėje riziką. Valstybės narės turėtų užmegzti nuoširdžią diskusiją, kurioje dalyvautų valdžios institucijos, socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys ir kuria būtų siekiama konsensuso dėl politinių priemonių, kuriomis būtų teikiama galimybių ilgiau likti darbo rinkoje, tačiau drauge užtikrinamas solidarumas su tais, kuriems nepavyks to padaryti.

Tik taip bus galima užtikrinti pensijų sistemų adekvatumą ir tvarumą ateityje. Be to, bus svarbu paaiškinti, kad vėlesnis išėjimas į pensiją nereiškia, kad pensijoje bus praleidžiama mažiau metų — juk tikėtina gyvenimo trukmė nuolat ilgėja. Itin svarbus veiksnys — priešpensinio amžiaus žmonių sveikatos būklė, daranti didžiulį poveikį šių žmonių galimybėms ir norui likti darbo rinkoje.

Nauja valdžia, nauji planai – ką darys su sofos ūkininkais

Tai savo ruožtu daro poveikį darbo rinkai. Investicijos į ligų prevenciją, sveiko ir aktyvaus senėjimo skatinimas, rentabilesnės sveikatos priežiūros sistemos — visi šie veiksniai bus labai svarbūs išlaikant ir maksimizuojant sveiką ir produktyvią darbo jėgą, kuri galėtų likti darbo rinkoje ir sulaukusi vyresnio amžiaus.

Savo ruožtu tai padės sumažinti ankstyvo išėjimo į pensiją dėl ligos mastą, paskatins vyresnius nei 55 m. Kitos galimos priemonės — nepagrįsto privalomojo pensinio amžiaus persvarstymas, sveikatos ir saugos darbe skatinimas, galimybės mokytis visą gyvenimą, darbo vietų pritaikymas vyresnio amžiaus darbuotojų reikmėms, lanksčių darbo sąlygų sudarymas pavyzdžiui, galimybė dirbti ne visą darbo dieną ir gauti dalį pensijos. Taip pat galima išplėtoti vadinamosios antrosios karjeros ir karjeros pabaigos darbo vietų koncepciją.

Ne mažiau svarbu bus apmokestinimo ir atlyginimo sistemose šalinti paskatas nedirbti ir tiek moteris, tiek vyrus skatinti ilgiau likti darbo rinkoje. Atsižvelgiant į nemenkus 55—64 m.

  • Kas yra gyvenimo ciklo fondai?
  • Valdantieji pripažįsta įstaigų politizavimo pavojų, bet teigia, jog rinkėjų nuomonė apsaugos nuo susidorojimų.

Europos socialinis fondas gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant politikus, darbdavius ir darbuotojus įveikti moterų patiriamus sunkumus ir šalinti kliūtis, trukdančias ilgiau likti darbo rinkoje, bei užtikrinant pažangą, kurios reikia, kad išaugtų abiejų lyčių vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumas. Suvienodinti vyrų ir moterų pensinį amžių m.

  • Nauja valdžia, nauji planai — ką darys su sofos ūkininkais Nuoroda nukopijuota Naujai išrinktai koalicijai dėliojantis darbus ir kabinetus vėl pradedami svarstyti planai, kaip spręsti įsisenėjusias problemas.
  • Įžanga Senėjanti visuomenė visų valstybių narių pensijų sistemoms kelia didelių sunkumų.

Tačiau teisės aktuose nustatyta, kad iki m. Penkios valstybės narės yra parengusios ilgalaikių planų suvienodinti pensinį amžių ir tik keturios iš 27 valstybių narių nėra priėmusios su pensinio amžiaus suvienodinimu susijusių teisės aktų daugiau informacijos apie konkrečias šalis pateikiama 3 priede.

Moterų ir vyrų pensinio amžiaus suvienodinimas gali labai prisidėti prie vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygio kėlimo ir padidinti moterų pajamas, taigi turėtų būti įgyvendinamas nedelsiant. Žmonės, kurie deklaruoja valdas, tačiau jose nieko neaugina.

Tiesiog pjauna žolę ir gauna ES paramą. Susiję straipsniai Konservatorius Starkevičius jau planuoja, ką reikės daryti su Žemės ūkio ministerija: perkėlimas į Kauną nepasiteisino 87 Apie tai, ar toks išmokų ėmimas bus toleruojamas, kalbėjome laidoje Delfi Tema. Jos mokamos kai ūkininkui dėl įvairių reikalavimų sumažėja pajamos.

Kaip galima gauti pajamas jei nieko negamini? Žiūriu į tai realistiškai. Ateina nauja karta, kuri kurs įstatymus ir darys viską, kas jai atrodo priimtina. Jie gyvens pagal savo taisykles.

Ne viskas mums, vyresniems, gali patikti, bet čia yra jų gyvenimas. O žmonės keičiasi, nes atsiranda kitos vertybės, plečiasi skaitmenizacija, vis svarbesnis tampa dirbtinis intelektas, tai yra dalykai, kurie smarkiai pakeitė žmonių gyvenimą.

Pažiūrėkite, kaip viskas pas jaunimą keičiasi. Taigi nauja karta yra kitokia, kitokio mąstymo karta. O mūsų karta eina į pabaigą. Vienintelį, ką turime, tai išmintį — žinome, kur nereikia kišti nagų ir ką reikėtų daryti kitaip.

Vis dėlto manau, kad dauguma tų, kurie gauna galimybę priimti sprendimus, yra protingi, gali įvertinti tai, kas buvo seniau, o tada eina į priekį, ieško naujų kelių. Žinau, kad daugelis net užsirašę mano pareiškimus, kalbas.

Manau, jie yra pakankamai protingi, kad suprastų, kas darėsi jiems už nugaros. Turiu omeny įvertinimą to, kas buvo anksčiau. Tiesa, reikia pripažinti, kad ne visi politikos veteranai turi patirties. Kai kurie turi įpročius, interesus arba patyrimą, kurio nereikėtų perduoti jaunimui, pavyzdžiui, kaip pastatyti tvartą arba pramušti biudžeto pinigą kur nors. Jaunimą domina kiti dalykai: kaip sekti vertybėmis, kaip plėtoti skaitmenizaciją, kaip supaprastinti valdymą ir padidinti jo efektyvumą, kaip kovoti su korupcija.

Jaunimas eina į priekį, mūsų patyrimas yra reikalingas, bet negali vyrauti. Valdantieji pripažįsta įstaigų politizavimo pavojų, bet teigia, jog rinkėjų nuomonė apsaugos nuo susidorojimų.

Baiminamasi, jog toks Seimo sprendimas politizuos svarbiausių valstybės įstaigų valdymą ir darys neigiamą įtaką teisėsaugai bei ekonominiams sprendimams.

O konservatorių frakcijos Seima vadovas Jurgis Razma pripažįsta, kad toks sprendimas sudaro prielaidas politiniams valymams šiose įstaigose, tačiau tvirtina, kad tokios galimybės tėra teorinės. Nepatiko sprendimas?

Ne bėda VTEK, kurios sprendimai nemažai kainavo daugeliui partijų, tarp jų — ir konservatoriams, yra viena iš būrio institucijų, kurios vadovybę iš darbo išmesti Seimas galėtų vienu vieninteliu balsavimu.

VTEK atveju, Seimo sprendimas nepritarti etikos sargų metinei ataskaitai reikštų automatinį komisijos pirmininko ir likusių jos narių atleidimą. Tokia pati situacija ir su VKEKK — institucija, kuri sprendžia, kiek gyventojams kainuos šiluma, vanduo ir elektra.

Priėmus Seimo statuto pataisas, VKEKK nariai veikiausiai turės gerokai pagalvoti, pavyzdžiui, gavę pasiūlymą prieš rinkimus sumažinti kainas. Automatiškai iš posto po Seimo balsavimo lėktų ir valstybės pinigų panaudojimą kontroliuojančios ir, pavyzdžiui, trissyk pabrangusių Valdovų rūmų istoriją pradėjusios Valstybės kontrolės vadovybė.