Dramblio dydzio narys

Ir kodėl jie neturėtų būti? Pasekęs dramblio pėdomis, britas patiko naftos telkinį. Tai yra priežastis, kodėl dramblių klanų, kuriuose yra daug senų narių, išgyvenamumas yra didesnis.

Cirko dramblys sukėlė ne musės dydžio triukšmą m. Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­tik­ri­no dramb­lio gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir at­ra­do ko­ne dvi­gu­bai per ma­žą pa­tal­pą.

Sei­me ki­lo pa­siū­ly­mai už­draus­ti cir­ką su lau­ki­niais gy­vū­nais. Va­kar va­ka­re už dramb­lio ge­ro­vę prie cir­ko pro­tes­ta­vo gy­vū­nų my­lė­to­jai, o die­ną dramb­liui mais­to ve­žė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro moks­lei­viai.

In­ter­ne­te pa­pli­tus vaiz­do įra­šui, kur lau­ke sto­vin­tis dramb­lys keis­tai siū­buo­ja, ki­lo gy­vū­nų my­lė­to­jų ir ko­vo­to­jų už jų tei­ses su­ju­di­mas.

Jų tei­gi­mu, gal­va lin­guo­jan­tis gy­vū­nas ga­li bū­ti pa­žeis­tos psi­chi­kos dėl pa­ti­ria­mo stre­so, ne­tin­ka­mų gy­ve­ni­mo są­ly­gų, jam iš­si­vys­tė va­di­na­mo­ji ste­reo­ti­pi­ja. Gy­vū­nų tei­sių gy­nė­jai įspė­ja, esą toks gy­vū­no el­ge­sys iš­duo­da, kad jis ga­li tap­ti ne­prog­no­zuo­ja­mas ir pa­vo­jin­gas.

 • Dramblio protėviai buvo kiškio dydžio | laisvalaikistau.lt
 • KIEK IŠ TIKRŲJŲ ŽINOTE APIE DRAMBLIUS? - MOKSLAI -
 • Ziureti vaizdo irasu nario patobulinimo metoda
 • Kaip padidinti tunikos nari
 • Didelis svoris ir nario dydis

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus pe­da­go­gai ir moks­lei­viai nu­ta­rė, jog si­tua­ci­jos ne­ga­li pa­keis­ti, bet no­rė­jo pa­svei­kin­ti į sve­čius at­vy­ku­sį dramb­lį ska­nio­mis do­va­no­mis. Nusp­ren­dė­me, kad nie­ko ne­pa­kei­si­me, to­dėl bū­si­me so­cia­liai at­sa­kin­gi ir sve­tin­gi. Re­na­ta Ver­šins­kie­nė. Dramb­liui at­vež­ta apie kg obuo­lių, apel­si­nų, mor­kų, ba­na­nų. Pak­laus­ta, ar pri­ta­ria pro­tes­tuo­to­jams prieš lau­ki­nius gy­vū­nus cir­ke, R.

Kas­dien dramb­lio pa­te­lė Ba­by su­val­go apie 30 kg įvai­riau­sių vai­sių ir dar­žo­vių, iš­ge­ria apie lit­rų šil­to van­dens. Dramblio dydzio narys nuo gi­mi­mo 29 me­tus gy­ve­na su dre­suo­to­ja ita­le iš Si­ci­li­jos. Ar iš Af­ri­kos ki­lu­siam dramb­liui Lie­tu­vo­je ne­šal­ta? Pa­sak jos, dramb­lio gy­ve­na­mo­jo­je pa­tal­po­je pa­lai­ko­ma Dramblio dydzio narys laips­nių tem­pe­ra­tū­ra.

10 esminių dramblių faktų

Jei išė­ju­s pa­si­vaikš­čio­ti gy­vū­nui pa­si­da­ro šal­ta, ji pa­ti ga­li su­grįž­ti į pa­tal­pą. Da­nie­la pa­sa­ko­ja, jog Ba­by yra vie­ni­šė, ne­mėgs­ta ki­tų dramb­lių ar gy­vū­nų kom­pa­ni­jos — no­ri vi­są žmo­nių dė­me­sį gau­ti vien sau.

 • DRAMBLIAI: SAVYBĖS, RAIDA, ŠĖRIMASIS, DAUGINIMASIS - MOKSLAS
 • 10 stebinančių faktų apie dramblius - laisvalaikistau.lt
 • Padidinkite nario nuotrauku vaizdo irasa
 • Padideje limfmazgiai ant varpos
 • Kaip padidinti ilga ir riebalu kieki

Da­nie­la sa­ko, jei dramb­lys pa­tir­tų stre­są — ne­ės­tų, ne­klau­sy­tų dre­suo­to­jos. Pro­tes­tas iš ne­sup­ra­ti­mo D. Pfel­ge­ro­va sa­ko, jog skan­da­las su dramb­liu Šiau­liuo­se, Lie­tu­vo­je, jiems pir­ma­sis per cir­ko gy­va­vi­mo lai­ką.

Nie­kas nea­tė­jo mū­sų pa­klaus­ti, pa­žiū­rė­ti, kaip yra iš tie­sų.

Pasaulis nenustoja mūsų stebinti. Šioje nuostaboje planetoje galima rasti visko — nuo mažiausių mikroelementų iki didžiulų gyvūnų, kurie stebina ne tik savo dydžiu, bet ir sugebėjimais.

Dau­ge­lis pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me pa­ma­tė dramb­lį ir gal­vo­ja, kad vis­kas blo­gai. Pa­vyz­džiui, ap­link dramb­lio akis šiek tiek tam­ses­ni ra­ti­lai.

Taip yra to­dėl, kad oda ap­link akis kas­dien pa­te­pa­ma alie­ju­mi, kad ne­sus­kirs­tų. Mo­te­ris sa­ko, jog kin­ka­vi­mas gal­va yra vi­siš­kai na­tū­ra­lus. Taip dramb­lė ban­do pa­si­ro­dy­ti, kvie­čia atei­ti ar­čiau jos pa­žais­ti, nes mėgs­ta bend­rau­ti su žmo­nė­mis. Kar­tais lin­guo­ja iš nuo­bo­du­lio, kaip tai gam­to­je da­ro ir ark­liai. Pa­sak D. Pfel­ge­ro­vos, triukš­mas dėl dramb­lio Šiau­liuo­se ne­pa­da­rė cir­kui ža­los, nes ir blo­ga rek­la­ma yra rek­la­ma.

Kodėl drambliai turi tokią puikią atmintį?

Vi­sus pa­si­ro­dy­mus gy­vū­nai da­ro vi­lio­ja­mi ska­nės­tais, o ne mu­ši­mu. Jiems tai yra žai­di­mas. Dramb­liui — per ma­ža gy­ve­na­moji pa­tal­pa Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ŠRAAD gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai tre­čia­die­nį at­lik­to pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­tė, Dramblio dydzio narys dramb­lys lai­ko­mas vi­daus pa­tal­po­je, ku­rios matmenys yra 32 kvad­ra­ti­niai met­rai, bei lau­ko pa­tal­po­je, ku­rios plo­tas be­veik kvad­ra­ti­niai met­rai.

Nus­ta­ty­ta, kad dramb­lio lai­ky­mo vi­daus pa­tal­pa nea­ti­tin­ka lau­ki­nių gy­vū­nų nau­do­ji­mo tai­syk­lių 4 prie­de nu­ro­dy­to plo­to — 60 kvad­ra­ti­nių met­rų.

Tik­rin­to­jams cir­ko at­sto­vai pa­tei­kė tei­sė­tus gy­vū­nų įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tus, ser­ti­fi­ka­tus, gy­vū­nų pa­sus ir ki­tus rei­kia­mus do­ku­men­tus, ati­tin­kan­čius ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau at­sto­vai ne­tu­rė­jo rei­kia­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros iš­duo­to lei­di­mo pre­kiau­ti gy­vū­nais, jų da­li­mis ar ga­mi­niais iš jų skir­to cir­ko pa­si­ro­dy­mams.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai su­ra­šė pa­tik­ri­ni­mo ak­tą ir cir­ko at­sto­vams įtei­kė pri­va­lo­mą nu­ro­dy­mą, įreng­ti lai­ko­mam dramb­liui 60 kvad­ra­ti­nių met­rų vi­daus pa­tal­pą bei Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui, ne vė­liau kaip per 12 die­nų Dramblio dydzio narys lei­di­mą pre­kiau­ti gy­vū­nais, jų da­li­mis ir ga­mi­niais iš jų. Neį­vyk­džius šio nu­ro­dy­mo, cir­ko at­sto­vams bū­tų tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.

ŠRAAD in­for­muo­ja, jog šio cir­ko veik­la do­mi­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.

Ivairus gyvunai lietuviskai

Nu­vy­ku­siems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams cir­ko at­sto­vai ne­pa­tei­kė Ma­žei­kių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos bei Sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tų lei­di­mų reng­ti pa­si­ro­dy­mus. Jie nu­ro­dė, kad dėl lei­di­mo yra kreip­ta­si į Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą.

Cirko dramblys sukėlė ne musės dydžio triukšmą

ŠRAAD at­sto­vai apie pla­nuo­ja­mus reng­ti cir­ko pa­si­ro­dy­mus su eg­zo­ti­niais gy­vū­nais pra­ne­šė Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai, ta­čiau ji neat­sa­kė, dėl ko­kių prie­žas­čių lei­di­mas neiš­duo­tas ir ar jis bus iš­duo­da­mas. Bet Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­das nu­ro­dė, kad dėl vie­tos sto­kos ne­ga­li priim­ti ke­ti­na­mų kon­fis­kuo­ti gy­vū­nų. Lie­tu­va at­si­lie­ka nuo ci­vi­li­zuo­to pa­sau­lio Va­kar Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys įre­gist­ra­vo Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Dramblio dydzio narys, siū­lan­čias už­draus­ti Lie­tu­vo­je vyks­tan­čiuo­se cir­ko pa­si­ro­dy­muo­se nau­do­ti lau­ki­nius gy­vū­nus.

Taip pat sie­kia­ma, kad taip priė­mus šį įsta­ty­mą cir­ko ka­ra­va­nai su lau­ki­niais gy­vū­nais ne­ga­lė­tų vyk­ti per Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją.

Lie­tu­vo­je vis pa­si­kar­to­jan­tys įvy­kiai tai tik pa­tvir­ti­na. Vi­sai ne­se­niai Šiau­liuo­se įsi­kū­ru­sio ke­liau­jan­čio če­kų cir­ko pa­si­ro­dy­mo vie­to­je už­fik­suo­tas be­si­blaš­kan­tis, ga­li­mai pa­žeis­tos psi­chi­kos dramb­lys.

To­kie psi­chiš­kai su­ža­lo­ti gy­vū­nai ke­lia pa­vo­jų ir žmo­nių svei­ka­tai. Šiuo me­tu 24 Eu­ro­pos vals­ty­bės tu­ri vie­no­kius ar ki­to­kius ap­ri­bo­ji­mus, skir­tus gy­vū­nų iš­nau­do­ji­mui cir­ko pa­si­ro­dy­muo­se.

Lau­ki­nių gy­vū­nų nau­do­ji­mas cir­ko vai­di­ni­muo­se už­draus­tas Aust­ri­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Kroa­ti­jo­je, dau­gu­mos lau­ki­nių gy­vū­nų nau­do­ji­mas cir­kuo­se už­draus­tas Dramblio dydzio narys, pa­na­šūs drau­di­mai ga­lio­ja Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Len­ki­jo­je.

Cirko dramblys sukėlė ne musės dydžio triukšmą

Bal­sio tei­gi­mu, Lie­tu­va, to­le­ruo­da­ma lau­ki­nių gy­vū­nų pa­si­ro­dy­mus cir­kuo­se, at­si­lie­ka nuo ci­vi­li­zuo­to pa­sau­lio. Dramb­lė Ba­by pa­ma­čiu­si žmo­nes plas­no­ja di­de­lė­mis au­si­mis.

 1. Dramblių protėviai atsirado prieš 50 milijonų metų Šiaurės Afrikoje, buvo kiaulės dydžio ir priminė tapyrus.
 2. Ar drambliai tikrai turi puikią atmintį? - Mokslas -
 3. Drambliai yra kūrybingi!

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai po pa­tik­ri­ni­mo nu­sta­tė, jog dramb­lys lai­ko­mas per ma­žo­se vi­daus pa­tal­po­se.

Dre­suo­to­ja pa­lei­džia dramb­lę Ba­by iš vol­je­ro pa­si­tik­ti sve­čių su vai­šė­mis. Cir­ko dramb­lė Ba­by go­džiai ėda sve­čių at­vež­tą de­ser­tą Medaus preparatai, skirti didinti nario įpras­tai per die­ną ji su­ėda apie 30 kg įvai­riau­sių vai­sių ir dar­žo­vių.

Sve­čiai iš ŠPRC Pre­ky­bos Dramblio dydzio narys vers­lo sky­riaus bend­ra­vo su cir­ko dramb­liu, glos­tė straub­lį, mai­ti­no iš ran­kų. Jos nuo­mo­ne, žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ky­la iš ne­ži­no­ji­mo, nes dau­ge­lis iš viso pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me ma­to dramb­lį.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus va­do­vės Re­na­tos Ver­šins­kie­nės ma­ny­mu, lais­vas tu­ri bū­ti kiek­vie­nas.

Ka­žin, ar jam ne­šal­ta? Dienos populiariausi m.