Kas yra nares dydis

Daugiau apie pagrindinius juridinių asmenų mokamus mokesčius informacija štai čia. Jei draudėjas yra atlyginęs žalą nukentėjusiam trečiajam asmeniui, išmoka draudėjui mokama tik tuo atveju, jei draudėjas buvo gavęs atsakingo draudiko rašytinį sutikimą atlyginti žalą arba jei draudėjas įrodo, kad draudikas nepagrįstai nedavė tokio sutikimo.

Kokio dydžio yra Parlamento biudžetas? Parlamento biudžetas sudarė apie 2 mlrd.

Naudodamasis savo metiniu biudžetu, Parlamentas gali finansuoti savo nario darbą ir dirbti 24 skirtingomis kalbomis. Tai sudaro penktadalį visų ES institucijų administracinių išlaidų ir, savo ruožtu, tik 1,2 proc. ES bendrojo biudžeto.

Didžioji ES finansavimo dalis tiesiogiai investuojama valstybėse narėse. Kaip priimamas sprendimas dėl biudžeto Parlamento biudžeto sudarymo procedūra paprastai prasideda vasario mėn. Pasiūlymą, kuriame apibrėžiami ateinančių metų prioritetai ir ištekliai, pateikia generalinis sekretorius.

Remdamasis juo Biuras, kurį sudaro Parlamento Kas yra nares dydis ir 14 jo pavaduotojų, tvirtina preliminarių biudžeto sąmatų projektus ir pateikia juos Biudžeto komitetui. Vienas iš komiteto narių — pranešėjas biudžeto klausimu — skiriamas rengti pranešimą, kuriame nurodomi Parlamento darbo prioritetai ir pasiūlomos jiems skirtos pinigų sumos.

Pirma dėl pranešimo balsuojama Biudžeto komitete, o tada per plenarinę sesiją — paprastai gegužės mėn. Tuomet šios sąmatos įtraukiamos į ateinančių metų ES biudžeto projektą, kurį Parlamento nariai vėliausiai gruodžio mėn.