Padidejes narys 5 dienas.

Aukščiausiasis Asociacijos organas yra Susirinkimas. Pirmininko funkcijos: Įgyvendinant Asociacijos tikslus atstovauti hipertenzinėmis ligomis sergančių pacientų pilietinėms, socialinėms ir ekonominėms teisėms, ginti jų laisves ir orumą, įgyvendinant visapusiško pacientų dalyvavimo visuomenės gyvenime principą, Asociacijos uždaviniai:

Hipertenzija sergančiųjų asociacija toliau — Asociacija Padidejes narys 5 dienas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija yra savanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, kurios tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei savo įstatais toliau — Įstatai. Asociacijos teisinė forma yra asociacija. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje ir savo antspaudą. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai — už Asociacijos prievoles.

Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą komercinę Padidejes narys 5 dienas, kuri neprieštarauja jos Įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

\

Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti paramą, teikti paramą bei labdarą. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, įstatymams ir šiems Įstatams.

Asociacija gali stoti į tarptautines organizacijas, jungtis į ne pelno organizacijų asociacijas, steigti savo filialus ir atstovybes, būti kitų, ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ar ne pelno organizacijų steigėja, dalyve. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Asociacija vykdo veiklą sveikatos srityje. Asociacija vienija sergančiuosius arterine hipertenzija ir jų šeimos narius, taip pat medikus.

Asociacijos veiklos tikslai — koordinuoti asmenų ir organizacijų, dirbančių širdies ligų mažinimo labui, veiklą. Rūpintis Lietuvos gyventojų psichine ir fizine sveikata bei saugumu — bendradarbiaujant su gydytojais, sveikatos politikais vykdyti širdies ligų prevenciją, užtikrinti geriausias šių ligų gydymo ir diagnostikos galimybes, informuoti bei šviesti visuomenę, burti širdies ir hipertenzinėmis ligomis sergančius į savipagalbos grupes, organizuoti asmenų, sergančių širdies ligomis reabilitaciją bei integraciją.

Įgyvendinant Asociacijos tikslus atstovauti hipertenzinėmis ligomis sergančių pacientų pilietinėms, socialinėms ir ekonominėms teisėms, ginti jų laisves ir orumą, įgyvendinant visapusiško pacientų dalyvavimo visuomenės gyvenime principą, Asociacijos uždaviniai: Siekdama įgyvendinti savo tikslus, Asociacija turi teisę vykdyti šias, su jos Padidejes narys 5 dienas susijusias ir Įstatams neprieštaraujančias veiklos rūšis: Leidybinė veikla 58 ; Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla 59 ; Informacinių paslaugų veikla Padidejes narys 5 dienas ; Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72 ; Reklama ir rinkos tyrimas 73 ; Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla 74 ; Švietimas Padidejes narys 5 dienas, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Asociacija gali vykdyti, tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

Asociacijos nariais gali būti 18 sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis šių Įstatų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Visi Asociacijos nariai turi lygias teises. Asociacijos narių teisės: Asociacijos nario pareigos: Stojamojo įnašo dydis, nario mokesčio dydis ir jų mokėjimo tvarka tvirtinama visuotiniame Asociacijos narių susirinkime. Nario mokesčiu taip pat stojamuoju įnašu gali būti pinigai, kurie sumokami Asociacijos kasoje arba pervedami į Asociacijos sąskaitą banke bei pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas ir Asociacijai perduotas materialusis ir nematerialusis turtas.

Kandidatas į Asociacijos narius stojamąjį įnašą arba narys, nario mokestį sumokėję turtu, savo įnašą ar mokestį perduoda Asociacijos valdymo organui perdavimo aktu. Narys ir jo įnašo ar mokesčio vertė įrašomi Asociacijos dokumentuose, o nariui išduodamas jo įnašą patvirtinantis dokumentas.

Asociacijos narių įnašai ir mokesčiai sudaro Asociacijos lėšas, kuriomis ji disponuoja savo nuožiūra. Visuotinis narių susirinkimas išimties tvarka gali atleisti nuo Asociacijos nario mokesčių mokėjimo ar sumažinti jų dydį atskiriems Asociacijos nariams.

Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos valdyba paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kandidatas į Asociacijos narius turi pripažinti Asociacijos veiklos tikslus, jos Įstatus, ir prašyme Asociacijos valdybai tai patvirtinti bei pasižadėti kartu su kitais nariais siekti jų įgyvendinimo. Asociacijos valdyba, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo įteikimo, posėdyje priima sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir per 5 darbo dienas informuoja kandidatą asmeniškai arba registruotu paštu, arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jei galima nustatyti siuntėją, užtikrinti perduodamos informacijos saugumą ir gavėjas patvirtina, kad ta informacija jį pasiekė.

Nepalankų sau sprendimą kandidatas turi teisę apskųsti visuotiniam narių susirinkimui.

Susirinkimo sprendimą dėl kandidato pretenzijos Asociacijos vadovas pateikia kandidatui asmeniškai arba išsiunčia registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Patvirtinus nario kandidatūrą, būsimasis narys privalo įnešti stojamąjį nario įnašą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo apie jo priėmimą dienos. Kandidatas, kurio kandidatūra patvirtinta, Asociacijos nariu tampa tik įnešęs stojamąjį įnašą.

Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos tik pilnai su ja atsiskaitęs ir parašęs pareiškimą Asociacijos valdybai. Nariui išstojus iš Asociacijos ar kitaip pasibaigus jo narystei, šis ar jo teisių perėmėjai neturi teisės reikalauti grąžinti nario sumokėtų stojamojo įnašo, nario mokesčių ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduoto turto bei lėšų, išskyrus Asociacijos likvidavimo atvejį.

Jei juridinis asmuo, esantis Asociacijos nariu, įstatymų nustatyta tvarka reorganizuojamas ar pertvarkomas, buvusio nario teises ir pareigas įstatymų nustatyta tvarka perėmęs juridinis asmuo tampa Asociacijos nariu. Jei toks teisių perėmėjas jau yra Asociacijos nariu, jis neįgyja papildomos balso teisės Susirinkime.

Narystės Asociacijoje perdavimas kitais būdais negalimas. Nario, ilgiau kaip tris mėnesius nesumokėjusio nario mokesčio ar nesilaikančio Asociacijos Įstatų, kitaip diskredituojančio Asociaciją, pažeidusio Lietuvos Respublikos įstatymus, narystė Asociacijoje gali būti sustabdyta Asociacijos valdybos sprendimu.

Nuotrauka su 50 cm nariais dėl narystės sustabdymo priima Asociacijos valdyba savo posėdyje.

Apie numatomą narystės sustabdymo svarstymą toks narys informuojamas asmeniškai, arba registruotu laišku, arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

Fiksuojamas padidėjęs oro užterštumas

Svarstomam nariui nedalyvaujant posėdyje, Valdybos sprendimas, nurodant narystės sustabdymo priežastis, išsiunčiamas nariui registruotu laišku. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos priima Susirinkimas paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Pašalintasis iš Asociacijos narys neturi teisės reikalauti grąžinti jo sumokėtų stojamojo įnašo ar nario mokesčių. Narys Asociacijos sprendimą dėl jo pašalinimo turi teisę apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asociacijos organai yra šie: Aukščiausiasis Asociacijos organas yra Susirinkimas. Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti tik jo kompetencijai priklausančių klausimų. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys jo atstovas Susirinkime turi vieną balsą.

Asociacijos narys — juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Dalyvauti Susirinkime be balsavimo teisės gali ir kiti asmenys, gavę Susirinkimo pritarimą.

Susirinkimas turi išimtinę teisę: Eilinis Susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jei Susirinkime nėra kvorumo, tai ne anksčiau kaip per Padidejes narys 5 dienas dienų ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Susirinkimo, turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus klausimais, įtrauktais į ankstesnę darbotvarkę.

Pakartotiniam Susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.

Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau Susirinkime dalyvaujančių narių balsų negu prieš, išskyrus Susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatymų ar šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys, valdymo organas ar kreditorius. Apie šaukiamą Susirinkimą Prezidentas privalo informuoti visus narius elektroniniu paštu, narių pateiktais elektroninio pašto adresais, ne vėliau, kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos.

Jeigu šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip likus 5 dienoms. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai, turintys balsavimo teisę jų atstovai su tuo sutinka.

Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Asociacijos pavadinimas, buveinė ir kodas; Susirinkimo data, laikas ir vieta; Susirinkimo darbotvarkė; Susirinkimo neeilinio sušaukimo iniciatoriai; Organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą. Ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki Susirinkimo pradžios Asociacijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke.

Hipertenzija sergančiųjų asociacija toliau — Asociacija yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Susirinkime dalyvaujantys nariai jų atstovai registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Šį sąrašą ir Susirinkimo protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir Padidejes narys 5 dienas. Prie protokolo pridedamas Susirinkimo dalyvių sąrašas, atstovų įgaliojimai ir, jei buvo, iš anksto raštu balsavusių narių biuleteniai, taip pat ir informacija apie Susirinkimo sušaukimą.

Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai, kurie turi būti saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Seimo nariai skundžiasi patiriantys psichologinę įtampą, dalis jų turi padidintą cholesterolio koncentraciją kraujyje, tačiau politikai stengiasi būti fiziškai aktyvūs ir vengti žalingų įpročių: dauguma jų nerūko, alkoholį vartoja saikingai — iki taurės vyno per dieną - o daugiau kaip 37 proc. Tokius rezultatus atskleidė Lietuvos širdies asociacijos inicijuotas anoniminis Seimo narių širdies ir kraujagyslių sistemos būklės tyrimas. Jo rezultatai gegužės 16 d. Raimondas Kubilius.

Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Valdybos narius renka bei atšaukia kadencijai nepasibaigus Susirinkimas, Asociacijos nariui balsuojant už vieną ar kelis pasirinktus kandidatus. Į valdybos narius išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų yra daugiau, nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas tarp vienodą skaičių balsų surinkusių kandidatų į valdybos narius, kuriame Asociacijos narys turi teisę balsuoti tik už vieną kandidatą. Jei kandidatų į valdybos narius yra tiek, kiek laisvų vietų Valdyboje, Susirinkimas turi teisę balsuoti ir tvirtinti visą Padidejes narys 5 dienas Valdybos sudėtį. Valdyba sudaroma iš penkių asmenų, dvejų metų kadencijai.

Valdybos narys neprivalo būti Padidejo priezastis nariu. Valdyba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Įstatais, savo darbo reglamentu.

Atsisakykite žalingų įpročių Sveika gyvensena ir žalingų įpročių vengimas yra svarbu visiems besirūpinantiems savo sveikata, tačiau turintiems problemų dėl padidėjusio cholesterolio tai yra dar svarbiau.

Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Valdybą. Valdybos kompetencija: Pirmininko funkcijos: Valdyba savo nutarimus priima posėdžiuose.

5 svarbiausi patarimai, kaip sumažinti padidėjusį cholesterolį

Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Prezidentą skiria ir atleidžia Susirinkimas, kuris nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas. Prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo dienos.