Kaip narys gali buti padidintas 14 cm.

Tokio sprendimo juos pripažinti netinkamais taikymo mastas ir trukmė turėtų būti nustatoma pagal proporcingumo principą. Tai turėtų sumažinti pasitaikančius Lietuvos medaus rinkoje nesusipratimus ir galimybes diskriminuoti LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų narius, pagerinti medaus trumpoms tiekimo grandinėms sąlygas, bitininkystės sektoriaus apsaugą ir medaus gamintojų atsekamumą, padidinti jų galimybes sąžiningai konkurencijai laisvoje rinkoje, skatinti medaus kokybės gerinimą ir efektyviau apsaugoti medaus vartotojų teises. Atskaitomybė Skaidrumas Iš NVO, kurioms buvo suteikta bet kokios rūšies valstybės parama, gali būti reikalaujama kasmet paskirtajai priežiūros institucijai pateikti finansinę ataskaitą ir veiklos apžvalgą.

Pareigūnų skyrimas, išrinkimas ar pakeitimas ir narių priėmimas ar šalinimas, remiantis pirmesniais 22 ir 23 punktais, turėtų būti atitinkamos NVO vidaus reikalas. Tačiau asmenys gali būti pripažinti netinkamais dirbti NVO pareigūnais dėl apkaltinamojo nuosprendžio, kuris yra sprendimo, kad jie netinkami tokioms pareigoms, pagrindas.

NVO neturėtų būti taikomi jokie specialieji apribojimai dėl jų vadovybėje dirbančių asmenų ar darbuotojų, kurie nėra piliečiai. Lėšų rinkimas, nuosavybė ir valstybės parama Lėšų rinkimas NVO turėtų būti užtikrinama galimybė prašyti lėšų ir jas gauti — grynaisiais pinigais ar dovanomis natūra — ne tik iš savo valstybės valdžios institucijų, bet ir iš institucijų ar pavienių paramos teikėjų, kitos valstybės ar daugiašalių agentūrų, taikant joms tik teisės normas, įprastai taikomas muitams, valiutos keitimui ir pinigų plovimui, taip pat teisę, pagal kurią reglamentuojamas rinkimų ir politinių partijų finansavimas.

Nuosavybė Juridinio asmens statusą turinčios NVO turėtų turėti galimybę naudotis bankų paslaugomis. Juridinio asmens statusą turinčios NVO turėtų turėti galimybę pareikšti ieškinį dėl bet kokios jų nuosavybei padarytos žalos atlyginimo. Juridinio asmens statusą turinčioms NVO gali prireikti naudotis nepriklausomų ekspertų paslaugomis parduodant ar įsigyjant bet kokią žemę, patalpas ar kitą vertingą turtą, jei NVO suteikiama bet kokios rūšies valstybės parama.

Turinys nepasiekiamas

Juridinio asmens statusą turinčios NVO neturėtų naudoti netaikant joms mokesčių įsigytos nuosavybės tais tikslais, kuriems atleidimas nuo mokesčių nenumatytas. Juridinio asmens statusą turinčios NVO gali naudoti savo turtą savo darbuotojų darbo užmokesčiui, taip pat gali atlyginti visų darbuotojų ir NVO vardu veikiančių savanorių dėl šios veiklos turėtas pagrįstas išlaidas.

Juridinio asmens statusą turinčios NVO gali paskirti savo nuosavybės perėmėją, jei jų veikla nutraukiama, tačiau tik tada, kai įvykdo savo įsipareigojimus, įskaitant ir įsipareigojimą gerbti bet kokias paramos teikėjų teises į lėšų grąžinimą. Tačiau nepaskyrus jokio nuosavybės perėmėjo arba jei atitinkama NVO neseniai buvo gavusi valstybės finansavimą ar kitokią paramą, gali būti reikalaujama perduoti nuosavybę kitai NVO ar juridiniam asmeniui, kurio tikslai labiausiai atitinka NVO tikslus, arba nuosavybę taip perduoti turi valstybė.

Be to, valstybė gali perimti NVO nuosavybę, jei buvo nustatyta, kad tikslai ar priemonės, kuriomis NVO naudojasi jiems pasiekti, yra nepriimtini. Valstybės parama NVO turėtų būti padedama siekti jų tikslų teikiant valstybės finansavimą ir kitą paramą, pavyzdžiui, pelno mokesčio ir kitų su nario mokesčiu susijusių mokesčių ar rinkliavų netaikymas, iš paramos teikėjų ar vyriausybės ir tarptautinių agentūrų gautos lėšos ir daiktai, pajamos iš investicijų, nuomos, autoriaus honorarų, ekonominės veiklos ir turto sandorių, taip pat mokesčių lengvatomis ar kreditavimu skatinamos dovanojimo iniciatyvos.

Teikiant bet kokią valstybės paramą NVO, turėtų būti vadovaujamasi aiškiais ir objektyviais kriterijais. Priimant sprendimą dėl bet kokios valstybės paramos NVO suteikimo, gali būti atsižvelgta į tokius svarbius kriterijus kaip NVO vykdomos veiklos pobūdis ir šios veiklos naudos gavėjai. Valstybės paramos suteikimą taip pat gali lemti teisės aktais NVO nustatyta ypatinga kategorija ar reikalavimai arba tam tikra NVO teisinė forma. Padarius esminių NVO įstatų ar veiklos pakeitimų, bet koks valstybės paramos teikimas gali būti pakeistas arba nutrauktas.

Atskaitomybė Skaidrumas Iš NVO, kurioms buvo suteikta bet kokios rūšies valstybės parama, gali būti reikalaujama kasmet paskirtajai priežiūros institucijai pateikti finansinę ataskaitą ir veiklos apžvalgą.

Iš NVO, kurioms buvo suteikta bet kokios rūšies valstybės parama, gali būti reikalaujama pranešti, kokia jų lėšų dalis panaudota lėšų rinkimui ir kokia administravimui. Visos ataskaitos turėtų būti rengiamos atsižvelgiant į paramos teikėjų, naudos gavėjų ir darbuotojų teises, taip pat į pagrįstą veiklos konfidencialumo apsaugos teisę. Gali būti reikalaujama, kad NVO, kurioms buvo suteikta bet kokios rūšies valstybės parama, pateiktų savo finansines ataskaitas nepriklausomos nuo jų vadovybės institucijos ar asmens auditui.

Pirmesni 62—65 punktų reikalavimai užsienio NVO turėtų būti taikomi tik tada, kai tai susiję su įsisteigimo šalyje [jų] vykdoma veikla.

Priežiūra NVO veikla turėtų būti laikoma teisėta, jeigu nėra priešingų įrodymų. Priežiūros institucija gali pareikalauti patikrinti NVO apskaitos dokumentus, įrašus ir veiklą, jei NVO neįvykdė atskaitomybės reikalavimų ar jei yra svarus pagrindas įtarti, kad buvo padaryta ar netrukus bus padaryta rimtų teisės pažeidimų.

NVO neturėtų būti daroma krata ir poėmis, jei nėra objektyvių priežasčių imtis tokių priemonių ir jei nėra atitinkamo teisminės institucijos leidimo.

Miško darbų saugos taisyklės DT

Į vadovavimą NVO neturėtų būti kišamasi iš išorės, nebent nustatomas rimtas NVO taikomų teisinių reikalavimų pažeidimas ar pagrįstai manoma, kad toks pažeidimas bus netrukus padarytas. NVO paprastai turėtų turėti galimybę paprašyti sustabdyti bet kokios administracinės priemonės joms taikymą. Atmetus prašymą sustabdyti, turėtų būti galimybė tokį atmetimą skubiai užginčyti teisme.

Dažniausiai tinkama sankcija, kurios galima imtis prieš NVO, pažeidusias joms taikomus teisinius reikalavimus įskaitant su juridinio asmens statuso įgijimu susijusius reikalavimusyra tik reikalavimas pataisyti padėtį ir arba administracinių, civilinių ar baudžiamųjų bausmių joms ir arba tiesiogiai už tai atsakingiems asmenims taikymas.

Bausmės turėtų būti pagrįstos galiojančia teise, o jas skiriant būtina atsižvelgti į proporcingumo principą. Pirmesni 68—72 punktų nuostatų reikalavimai užsienio NVO turėtų būti taikomi tik tada, kai tai susiję su įsisteigimo šalyje [jų] vykdoma veikla.

NVO veikla nutraukiama arba, kai tai susiję su užsienio NVO, pritarimas jos veiklai atšaukiamas tik teismo nurodymu, jei yra neginčijamų įrodymų, kad tokio nurodymo priėmimas atitinka pirmesniuose 44—45 punktuose nurodytas sąlygas.

Turėtų būti galimybė tokį nurodymą skubiai apskųsti. Atsakomybė Juridinį statusą turinčios NVO pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai neturėtų būti asmeniškai atsakingi už NVO skolas, prievoles ir įsipareigojimus.

LBSNM ženklo naudojimo kontrolė LBSNM ženklo naudojimo kontrolę vykdo LBS pagal jo lipdukus: kiekvienam lipdukui suteikiamas atskiras numeris ir nustatyta tvarka registruojamas jo gavėjas bitininkų draugija ar kitokia organizacija ir bitininkas. Ženklo naudojimo taisyklių pažeidimus svarsto ir skiria nuobaudas LBS valdyba.

Groucho Marx Classic - \

Medaus pirkėjo pareiga informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą toliau VMVT ir LBS apie atvejus, kai LBSNM ženklu pažymėto medaus savininkas prekybos vietoje nepateikia Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto toliau NMVRVI ar kitos laboratorijos išduotą laboratorinio tyrimo protokolą ar jo kopiją su šiose taisyklėse nurodytais medaus botaninės sudėties, tikrumo natūralumo ir kokybės vertinimo kriterijais.

Pagal Lietuvos respublikos maisto įstatymo, priimto m. VMVT Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybinę maisto kontrolę ir už nustatytus ženklo naudojimo pažeidimus taiko atitinkamas poveikio priemones, informuoja Lietuvos bitininkų są¬jungą. Nustačius LBSNM ženklo neteisėtą panaudojimą medaus tikrumą, kilmę ir kokybę parodančių kriterijų tyrimų išlaidas kompensuoja pažeidė¬jas.

Išsaugotos žiedadulkės. Bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas pareiškėjaskurios nariai nori tiekti Lietuvos rinkai medų su prekės ženklu LBSNM, paprastu ar elektroniniu laišku kreipiasi į LBS. Laiške nurodomas pageidaujamų lipdukų su prekės ženklu LBSNM skaičius ir patvirtinimas, kad bus laikomasi šių Taisyklių. Taip pat knygoje įrašomas pareiškėjas, jam išduotų lipdukų skaičius, jų numeriai, išsiuntimo data.

Prekės ženklo LBSNM lipdukus išduoda bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas ar kitas jos valdybos paskirtas asmuo po to, kai bitininkas draugijos pirmininko vardu pateikia raštu prašymą. Prašyme būtina įrašyti: a norimą gauti lipdukų skaičių su prekės ženklu LBSNM; b turimą bičių avilių skaičių; c numatomą ženklinti medaus kiekį kg. Prie prašymo pridedama kopija medaus tyrimų rezultatų ir informacija apie bityno deklaravimą ir laikomų bičių avilių skaičių.

Draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas veda lipdukų su prekės ženklu LBSNM registravimo knygą, kurioje nurodoma bitininko vardas, pavardė, adresas, telefonas, laikomas bičių avilių skaičius, išduotų lipdukų skaičius nurodant jų numerius. Gavęs lipdukus bitininkas pasirašo jų registravimo knygoje. Jeigu teikiančio prašymą bitininko pateiktuose dokumentuose informacija tenkina LBS nustatytus reikalavimus medui su prekės ženklu LBSNM, ir numatomas juo žymėti medaus kiekis adekvatus deklaruoto bičių avilių skaičiaus galimybėms 1 bičių aviliui tenka ne daugiau kg.

Jeigu bitininko prašyme pateikta informacija LBS reikalavimų netenkina, tai prašymas netenkinamas ir bitininkui raštiškai nurodomos jo prašymo netenkinimo priežastys.

Jeigu bitininkas nesutinka su draugijos ar kitokios organizacijos pirmininko, ar jo paskirto atstovo raštišku išaiškinimu, tai sprendimą, gali apskųsti valdybai per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Jeigu bitininkas nesutinka su savo draugijos ar kitokios organizacijos valdybos sprendimu, tai jos priimtus sprendimus, jis gali apskųsti LBS valdybai per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Ženklinimas