Tai, kas yra paveikta nario storis, EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Atsižvelgiant į sąlygas ir reikalavimus, taikomus kiekvienoje valstybėje narėje: - Bulgarijos pilietybės darbuotojams, teisėtai samdomiems valstybės narės teritorijoje, pilietybės pagrindu neturi būti taikoma jokia diskriminacija darbo sąlygų, atlyginimo ar atleidimo atžvilgiu palyginti su savo piliečiais, - valstybės narės teritorijoje teisėtai samdomo darbuotojo, išskyrus sezoninius darbuotojus ir darbuotojus, atvykstančius pagal dvišalius susitarimus 42 straipsnyje nurodyta prasme, jei tokiuose susitarimuose nėra numatyta kitaip, teisėtai kartu gyvenantis sutuoktinis ir vaikai turi teisę dalyvauti tos valstybės narės darbo rinkoje tuo laikotarpiu, kuriam darbuotojas turi leidimą dirbti. Miuncheno konvencijos dėl Europos patentų suteikimo. Asociacijoje numatomas pereinamasis laikotarpis ne ilgesnės kaip 10 metų trukmės, padalytas į du iš eilės einančius etapus, kurie iš esmės tęsiasi penkerius metus. Šalys stiprina tarpusavio bendradarbiavimą regionų vystymo ir žemėtvarkos srityje. Jeigu stuktelėjus lazda pasirodo vanduo, nedelsiant grįžti į krantą.

Šiuo susitarimu įkuriama Bendrijos bei jos valstybių narių ir Bulgarijos asociacija.

Šios asociacijos tikslai yra šie: - sukurti tinkamą sistemą Šalių politiniam dialogui, kuris leistų plėtoti glaudžius politinius santykius, - laipsniškai sukurti laisvosios prekybos erdvę tarp Bendrijos ir Bulgarijos visoje prekybos srityse tarp jų, - skatinti Šalių tarpusavio prekybos ir darnių ekonominių santykių raidą ir taip skatinti Bulgarijos ekonominį vystymąsi, - suteikti pagrindą ekonominiam, socialiniam, finansiniam ir kultūriniam bendradarbiavimui, - remti Bulgarijos pastangas vystyti savo ekonomiką ir užbaigti perėjimą į rinkos ekonomiką ir stiprinti savo demokratiją, - sukurti sistemą Bulgarijos laipsniškai integracijai į Bendriją.

Šiuo tikslu nustatomos naujos taisyklės, politikos ir praktika, atitinkantis rinkos mechanizmus, ir Bulgarija stengiasi įvykdyti būtinas sąlygas, - sukurti institucijas, kurios galėtų kas yra paveikta nario storis šią asociaciją veiksmingą.

Susijusios naujienos

Jis vyksta kartu ir didina suartėjimą tarp Bendrijos ir Bulgarijos, remia vykstančius toje šalyje politinius ir ekonominius pokyčius ir prisideda prie naujų solidarumo ryšių ir naujų bendradarbiavimo formų. Politinis dialogas, paremtas bendromis vertybėmis ir bendrais interesais: - lengvina Bulgarijos kas yra paveikta nario storis į demokratinių tautų bendriją ir laipsnišką santykių su Bendrija suartėjimą.

Šiame susitarime numatytas ekonominis suartėjimas veda į didesnę politinę konvergenciją, - stiprina pozicijų tarptautiniais klausimais konvergenciją, visų pirma tais klausimais, kurie gali turėti didelę įtaką vienai ar kitai Šaliai, - įgalina kiekvieną Šalį atsižvelgti į kitos Šalies poziciją ir interesus jų sprendimo priėmimo kas yra paveikta nario storis metu, - prisideda prie Šalių pozicijų saugumo klausimais suartėjimo ir stiprina saugumą bei stabilumą visoje Europoje.

Tarp Šalių vyksta susitikimai, kuriuose Europos Bendrijoms atstovauja Europos Tarybos pirmininkas ir Komisijos pirmininkas, o Bulgarijai atstovauja Bulgarijos respublikos Prezidentas.

Ministrų lygiu politinis dialogas vyksta Asociacijos taryboje. Jam priklauso bendra atsakomybė už visus klausimus, kuriuos Šalys gali norėti jam perduoti. Asociacijoje numatomas pereinamasis laikotarpis ne ilgesnės kaip 10 metų trukmės, padalytas į du iš eilės einančius etapus, kurie iš esmės tęsiasi penkerius metus.

Pirmasis etapas prasideda nuo šio susitarimo įsigaliojimo.

Asociacijos taryba, turėdama galvoje, kad rinkos ekonomikos principai ir Bendrijos parama, remiantis šiuo susitarimu, yra labai svarbūs šiai asociacijai, reguliariai svarsto susitarimo taikymą ir Bulgarijos ekonominių reformų vykdymą preambulėje nustatytų principų pagrindu.

Per 12 mėnesių laikotarpį, likusį iki pirmojo etapo pabaigos Asociacijos taryba susirenka nuspręsti dėl perėjimo į antrąjį etapą, taip pat dėl galimų pokyčių, kuriuos reikia padaryti antrąjį etapą reglamentuojančiose nuostatose.

Pavojai ant ledo – kaip jų išvengti

Priimdama šiuos sprendimus, ji atsižvelgia į šio straipsnio 2 dalyje minėto svarstymo rezultatus. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatyti du etapai netaikomi III antraštinei daliai.

Tai 7 straipsnyje minėtą pereinamąjį laikotarpį Bendrija ir Bulgarija laipsniškai įsteigia laisvosios prekybos zoną, paremtą abipusiškais ir subalansuotais įsipareigojimais, pagal šio susitarimo ir Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos GATT nuostatas.

Į Bendriją įvežamų prekių klasifikacijai taikoma prekių kombinuotoji nomenklatūra. Į Bulgariją įvežamų prekių klasifikacijai taikomas Bulgarijos Muitų Tarifas.

Kiekvieno produkto pagrindinis muitas, kuriam turi būti taikomi šiame susitarime nustatyti vienas po kito einantys sumažinimai, — tai šio susitarimo įsigaliojimo išvakarėse faktiškai taikomas erga omnes.

Jei po šio susitarimo įsigaliojimo yra taikomas kas yra paveikta nario storis mažinimas erga omnes pagrindu, ypač tarifų mažinimai, dėl kurių buvo susitarta po GATT Urugvajaus raundo, tokie sumažinti muitai pakeičia pagrindinius muitus, minėtus šio straipsnio 3 dalyje, nuo tos dienos, kurią tokie sumažinimai buvo pritaikyti.

Bendrija ir Bulgarija viena kitai praneša kas yra paveikta nario storis atitinkamus pagrindinius muitus.

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos ir Bulgarijos kilmės produktams, išvardytiems kombinuotosios nomenklatūros 25—97 skyriuose ir Bulgarijos Muitų Tarife, išskyrus I priede išvardytus produktus.

Bulgarijos kilmės produktams, išvardytiems III priede, muitai sustabdomi neviršijant Bendrijos metinių tarifinių kvotų arba didžiausių ribų, kurios laipsniškai didinamos pagal tame priede apibrėžtas sąlygas taip, kad importo muitai aptariamiems produktams būtų visiškai panaikinti ne vėliau kaip iki penktųjų metų pabaigos.

Iki penktųjų metų pabaigos likę muitai Tai. Kiekybiniai apribojimai ir tolygaus jiems poveikio priemonės, taikomos Bulgarijos kilmės produktų importui į Bendriją, panaikinamos šio susitarimo įsigaliojimo dieną. Importo muitai, taikomi Bulgarijoje Bendrijos kilmės produktams, kurie yra išvardyti IV priede, panaikinami šio susitarimo įsigaliojimo dieną.

Bendrijos kilmės produktų importui į Bulgariją taikomi kiekybiniai apribojimai ir tolygios priemonės panaikinamos, įsigaliojus šiam susitarimui, išskyrus produktus, išvardytus VIII priede, kuriems šios priemonės panaikinamos pagal tame priede nurodytą tvarkaraštį.

Bendrija importui iš Bulgarijos panaikina visas tolygaus importo muitams poveikio rinkliavas, įsigaliojus šiam susitarimui. Bulgarija importui iš Bendrijos panaikina visas tolygaus importo muitams poveikio rinkliavas, įsigaliojus šiam susitarimui, išskyrus išvardytuosius VII priede, kuriems šios rinkliavos panaikinamos pagal tame priede nurodytą tvarkaraštį. Bendrija ir Bulgarija laipsniškai ne vėliau kaip iki penktųjų metų pabaigos nuo šio susitarimo įsigaliojimo panaikina visus muitus eksportui ir tolygaus poveikio priemones.

Kiekybinius eksporto į Bulgariją kas yra paveikta nario storis ir kas yra paveikta nario storis poveikio priemones Bendrija panaikina, įsigaliojus šiam susitarimui. Kiekybinius eksporto į Bendriją apribojimus ir tolygaus poveikio priemones Bulgarija panaikina, įsigaliojus šiam susitarimui, išskyrus tuos, kurie yra išvardyti IX priede ir kurie laipsniškai mažinami ir panaikinami Kaip padidinti pusiau salies nario dydi vėliau kaip iki penktųjų metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo pabaigos.

Asociacijos taryba gali teikti dėl to rekomendacijas. Šio skyriaus nuostatos kas yra paveikta nario storis Bendrijai išlaikyti kas yra paveikta nario storis ūkio komponentą muituose, kurie taikomi Bulgarijos kilmės X priede išvardytiems produktams. Šio skyriaus nuostatos nekliudo Bulgarijai pradėti taikyti žemės ūkio komponentą muituose, kurie Perziurekite purkstuka, kad padidintumete nari Bendrijos kilmės X priede išvardytiems produktams.

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos ir Bulgarijos kilmės žemės ūkio produktams. Sąvoka "žemės ūkio produktai" — kas yra paveikta nario storis produktai, išvardyti kombinuotosios nomenklatūros 1—24 skyriuose ir Bulgarijos Muitų Tarife, ir produktai, išvardyti I priede, išskyrus žuvininkystės produktus, apibrėžtus Reglamente EEB Nr.

Įsigaliojus šiam susitarimui, Bendrija panaikina Bulgarijos kilmės žemės ūkio produktų importui kiekybinius apribojimus, taikomus pagal Tarybos reglamentą EEB Nr. Šio susitarimo įsigaliojimo dieną Bulgarijos kilmės žemės ūkio produktams, išvardytiems XI priede, taikomas importo mokesčio ir rinkliavų sumažinimas Bendrijos kvotų ribose ir tame priede numatytomis sąlygomis. Į Bulgariją įvežamiems Bendrijos kilmės žemės ūkio produktams, išvardytiems XIIa priede, netaikomi kiekybiniai apribojimai.

EUR-Lex - A(24) - LT

Bendrijos kilmės žemės ūkio produktams, išvardytiems XIIb priede, taikomi tame priede nurodyti kiekybiniai apribojimai. Atsižvelgdamos į tarpusavio prekybos žemės ūkio produktais apimtis, į jų jautrumą, į Bendrijos bendros žemės ūkio politikos taisykles, žemės ūkio vaidmenį Bulgarijos ekonomikoje ir į daugiašalių prekybos derybų pagal Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos pasekmes, Bendrija ir Bulgarija Asociacijos taryboje tvarkingai ir abipusiškai pagal kiekvieną produktą ištiria galimybes viena kitai suteikti tolesnes nuolaidas.

Kol tokio sprendimo nėra, suinteresuota Šalis gali imtis, jos nuomone, būtinų priemonių.

Pavojai ant ledo — kaip jų išvengti 01 19 Pranešimai Atėjus šaltajam metų laikui vandens telkinius sukausto ledas, kurio tvirtumą su nekantrumu skuba išbandyti žiemos pramogų mėgėjai, daugiausia vaikai, žvejai. Kad būtų išvengta nelaimės, o neretai ir tragedijos, privalu laikytis saugaus elgesio ant ledo reikalavimų ir rekomendacijų. Mažeikių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba primena: Ledas laikomas tvirtu, jeigu jo storis yra ne mažiau kaip 7 cm, nes toks ledas jau gali išlaikyti žmogų, o kad išlaikytų grupę žmonių, jo storis turi būti ne mažesnis kaip 12 cm. Jeigu ledu, kurio storis yra 12 cm arba mažiau, eina grupė žmonių, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 5 m.

Nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrijos ir Bulgarijos tarpusavio prekyboje nepradedami taikyti jokie nauji importo ar eksporto muitai ar tolygaus poveikio rinkliavos ir nedidinami jau taikomi muitai. Nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrijos ir Bulgarijos tarpusavio prekyboje nepradedami taikyti jokie importo ar eksporto kiekybiniai Tai ir negriežtinami jau galiojantys kiekybiniai apribojimai. Nepažeidžiant pagal 21 straipsnį kas yra paveikta nario storis nuolaidų, šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos kas yra paveikta nario storis atitinkamos Bulgarijos ir Bendrijos žemės ūkio politikos ar pagal tokią politiką taikomų priemonių.

Abi Šalys netaiko jokių vidaus fiskalinio pobūdžio priemonių ar praktikos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoja vienos Šalies produktus ir panašius produktus, kurių kilmė — kitos Šalies teritorija.

Eksportuojant produktus į vienos iš Šalių teritoriją, negali būti grąžinama daugiau vidaus mokesčių nei jiems pritaikytų tiesioginių ar netiesioginių mokesčių suma. Šis susitarimas nekliudo turėti ar įsteigti muitų sąjungas, laisvosios prekybos zonas ar pasienio prekybos priemones, jei jos nekeičia prekybos Penio dydzio konkursai, numatytų šiame susitarime.

Asociacijos taryboje Šalys konsultuojasi dėl tokių muitų sąjungų ar laisvųjų prekybos zonos steigimo susitarimų ir, jei prašoma, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su prekybos su trečiosiomis šalimis politika.

Visų pirma tokios konsultacijos vyksta, trečiajai šaliai stojant į Bendriją, kad būtų atsižvelgta kas yra paveikta nario storis bendrus Bendrijos ir Bulgarijos interesus, išreikštus šiame susitarime. Šios priemonės gali būti taikomos tik labai jaunoms pramonės šakoms ar tam tikriems pertvarkomiems ar su rimtais sunkumais susiduriantiems sektoriams, visų pirma, kai tokie sunkumai sukelia svarbias socialines problemas.

Šios priemonės taikomos ne ilgiau kaip penkerius metus, nebent Asociacijos taryba leistų ilgesnį laikotarpį.

 • Ivairus nario dydis
 • Betono konstrukcijos atsparumas ugniai Perskaitę šį straipsnį, sužinosite apie betono konstrukcijos atsparumą ugniai.
 • Иногда, - проговорил Орел, - добром дело не уладить.
 • Kas atsitinka nariu dydziai ir nuotraukos
 • Betono konstrukcijos atsparumas ugniai
 • Narys 14 cm, kuris prezervatyvu dydis
 • Разные, сэр, красные, синие, желтые.

Jos nustojamos taikyti ne vėliau pereinamojo laikotarpio pabaigos. Tokios priemonės netaikomos jokiam produktui, jei nuo visų muitų ir kiekybinių apribojimų ar tolygaus poveikio tam produktui priemonių panaikinimo yra praėję daugiau kaip treji metai.

Bulgarija Asociacijos tarybai praneša apie visas išimtines priemones, kurias ji ketina taikyti, ir, prieš jas pradedant taikyti, Asociacijos taryboje Bendrijos prašymu pradedamos konsultacijos dėl tokių priemonių ir sektorių, kuriems jos taikomos. Taikydama tokias priemones, Bulgarija Asociacijos tarybai pateikia pagal šį Tai pradėtų taikyti muitų panaikinimo tvarkaraštį.

Tokiame tvarkaraštyje numatoma vienodu metiniu procentu panaikinti tokius muitus, pradedant šį procesą ne vėliau kaip po dvejų metų nuo jų įvedimo.

EUR-Lex - R - LT - EUR-Lex

Asociacijos taryba gali priimti sprendimą dėl skirtingo tvarkaraščio. Priemonės turi būti nediskriminacinės ir jos turi būti panaikintos, kai nebelieka jas pateisinančių sąlygų. Asociacijos tarybai pranešama apie šio tikslo įgyvendinimui skirtas priemones.

Tai atveju, jei Bendrija ar Bulgarija produktų importui, kuris gali sukelti 31 straipsnyje minėtus sunkumus, taiko administracinę procedūrą, kurios tikslas — teiki skubią informaciją apie prekybos srautus, ji apie tai praneša kitai Šaliai. Pasirenkant priemones, pirmenybė teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šio susitarimo veikimą. Asociacijos tarybai nedelsiant pranešama apie apsaugos priemones ir dėl toje institucijoje vyksta reguliarios konsultacijos, visų pirma siekiant nustatyti jų panaikinimo tvarkaraštį, kai tik leidžia aplinkybės.

Įgyvendinant šio straipsnio 2 dalį, taikomos šios nuostatos: a dėl 31 straipsnio: sunkumai, atsirandantys dėl tame straipsnyje minėtos padėties, perduodami tirti Asociacijos tarybai, kuri gali priimti bet kokį sprendimą tokiems sunkumams panaikinti. Jei per 30 dienų nuo klausimo perdavimo Asociacijos taryba arba eksportuojanti Šalis nepriima sprendimo, pašalinančio sunkumus, arba nėra rasta jokio kito patenkinamo sprendimo, importuojanti Šalis gali imtis atitinkamų priemonių problemai ištaisyti.

Šios priemonės neturi siekti daugiau, nei būtina iškilusiems sunkumams ištaisyti; b dėl 30 straipsnio: Asociacijos tarybai pranešama apie dempingo atvejį, kai tik importuojanti Šalis pradeda tyrimą.

 • Kaip padidinti nari greitai ir lengvai
 • Он казался каким-то отстраненным, - ответила Симона, - но не сомневался в том, что принял правильное решение.
 • Он торопливо обнял Николь и, увлекая ее в сторону амбара, бросил: - Следуй за .
 • Vyras Normal dydzio nuotraukos narys
 • Vaizdo irasu padidinimas. / T
 • Все ее друзья из Изумрудного города и четверо ближайших знакомых среди октопауков также плясали.

Jei per 30 dienų nuo klausimo perdavimo Asociacijos tarybai dempingo nenustojama taikyti arba nerandama jokio kito patenkinamo sprendimo, importuojanti Šalis gali imtis atitinkamų priemonių; c dėl 32 straipsnio: sunkumai, atsirandantys dėl tame straipsnyje minėtos padėties perduodami tirti Asociacijos tarybai.

Asociacijos taryba gali priimti bet kokį sprendimą sunkumams pašalinti. Jei per 30 dienų nuo klausimo perdavimo ji nepriima tokio sprendimo, eksportuojanti Šalis atitinkamų produktų eksportui gali taikyti atitinkamas priemones; d kai dėl išimtinių aplinkybių, kurios reikalauja imtis neatidėliotinų veiksmų, neįmanoma suteikti išankstinę informaciją ar atlikti išankstinį tyrimą, Bendrija ar ba Bulgarija, žiūrint kuri iš jų yra suinteresuota, 30, 31 ir 32 straipsniuose minėtais atvejais gali nedelsdamos taikyti atsargos ar laikinąsias priemones, kurios yra Tai būtinos padėčiai ištaisyti, ir apie tai tuoj pat pranešama Asociacijos tarybai.

Tačiau tokie draudimai ir apribojimai neturi tapti savavališkos diskriminacijos priemonėmis ar paslėptu Šalių tarpusavio prekybos apribojimu. Atsižvelgiant į sąlygas ir reikalavimus, taikomus kiekvienoje valstybėje narėje: - Bulgarijos pilietybės darbuotojams, teisėtai samdomiems valstybės narės teritorijoje, pilietybės pagrindu neturi būti taikoma jokia diskriminacija darbo sąlygų, atlyginimo ar kas yra paveikta nario storis atžvilgiu palyginti su savo piliečiais, - valstybės narės teritorijoje teisėtai samdomo darbuotojo, išskyrus sezoninius darbuotojus ir darbuotojus, atvykstančius pagal dvišalius susitarimus 42 straipsnyje nurodyta prasme, jei tokiuose susitarimuose nėra numatyta kitaip, teisėtai kartu gyvenantis sutuoktinis ir vaikai turi teisę dalyvauti tos valstybės narės darbo rinkoje tuo laikotarpiu, kuriam darbuotojas turi leidimą dirbti.