Valstybes tobulinimo partneriai, Jūsų asmens duomenų valdymas.

Ekspertų-psichologų grupė šiuo metu papildomai rengia bendrųjų mąstymo gebėjimų, bendrųjų kompetencijų ir vadovavimo gebėjimus vertinančias užduotis. Yra paruoštos patrauklios naudojimosi savitarnos portalu instrukcijos — keturios vaizdo pamokos, kuriose aiškiai parodoma, kaip kurti paskyrą ir dokumentus, teikti prašymą, registruotis į testus. Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo.

  1. Vaizdo irasu padidinimas. / T
  2. Centras " D a i n a v a "
  3. I etapas atliktas Įdarbinti 6 asmenys toliau - testų rengimo grupė pagal darbo sutartis atnaujinti tobulinti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas testų duomenų bazę bei sukurti naujų testų klausimų.

Projekto Nr. Bendra projekto vertė ,31 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia m. Projekto įgyvendinimo pabaiga m.

Finansavimas

Projekto tikslas — sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp sveikatos priežiūros institucijų tikslu užtikrinti geresnės kokybės viešųjų paslaugų teikimą. Projekto uždaviniai: sudaryti geresnes gydymo ir gyvenimo sąlygas pacientams abiejose partnerių institucijose.

Kodėl parašėme šį projektą?

Projekto Nr. Bendra projekto vertė ,31 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia m. Projekto įgyvendinimo pabaiga m. Projekto tikslas — sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp sveikatos priežiūros institucijų tikslu užtikrinti geresnės kokybės viešųjų paslaugų teikimą.

Suaugusiųjų mokymo srityje dirbančių asmenų tobulėjimo reikšmė pabrėžiama įvairiuose Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos švietimo politikos dokumentuose pvz. Visuose minėtuose dokumentuose akcentuojama, kad keičiantis mokymo paradigmai į mokymosi paradigmą iškyla būtinybė suaugusiųjų mokytojams įgyti naujų — andragoginių — kompetencijų edukacinėje, vadybinėje ir tiriamojoje srityse bei stiprinti bendruosius gebėjimus.

Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje, patvirtintoje švietimo ir mokslo ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro m.

Tiltai [Bridges] [Brücken]. EN Qualification; Qualification improvement; Qualification, qualification improvement, vocational training, social partners; Social partners; Vocational training. Pereinama prie platesnės mokymo koncepcijos, apimančios tęstinį mokymą, informacinės visuomenės ir žmogiškųjų išteklių plėtrą.

Valstybes tobulinimo partneriai, o ir kituose dokumentuose pvz. Koks projekto tikslas? Atsiliepdamas į minėtus iššūkius, keliamus suaugusiųjų švietėjams, konsorciumas vykdo mobilumo projektą, kurio tikslas - didinti konsorciume dalyvaujančiose institucijų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant šių institucijų personalo kompetencijas trijose srityse: Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimo.

Projektas „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ (kodas Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-002)

Darbo su besikeičiančiomis ir heterogeninėmis migrantų grupėmis, skirtingais mokymosi poreikiais, motyvacija ir ankstesnėmis mokymosi patirtimis. Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo.

Kvalifikacijų suteikimo sistemos Lietuvoje tobulinimas

Šių kompetencijų svarba LSŠA narių darbuotojams, tarp jų ir konsorciumo nariams, patvirtinta metais kartu su nariais atnaujinus organizacijos strategiją. Planuojame, kad mobilumuose dalyvaus 18 konsorciumo įstaigų darbuotojų.

ŠMM keičia pedagogų kvalifikacijos tobulinimo principus

Mokymosi dalyviai patobulins šiuos gebėjimus: Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimo kompetencija: - gebėjimą motyvuoti, skatinti ir įgalinti besimokančius suaugusiuosius mokytis. Darbo su besikeičiančiomis ir heterogeninėmis migrantų grupėmis, skirtingais mokymosi poreikiais, motyvacija ir ankstesnėmis mokymosi patirtimis kompetencija: - gebėjimą atpažinti besimokančiųjų išsilavinimo įvairovę.

Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimo kompetencija: - Valstybes tobulinimo partneriai patarti, konsultuoti karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimosi klausimais.

Kaip projektas vyks? Konsorciumo tarptautinio mobilumo planas apima mokymosi kursus.

Kaip rašoma pranešime spaudai, patvirtinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai — metams.

Numatyta, kad mokymosi kursai minėtoms kompetencijoms tobulinti bus pasirinkti Vokietijoje ir Italijoje. Remiantis konsorciumo dalyvių susitarimu dėl probleminių kompetencijų ir siunčiamų tobulintis darbuotojų sąrašais, bus sudarytos tematinės mokymosi grupės, pagal jų poreikius bus ieškoma Valstybes tobulinimo partneriai mobilumų institucijų.

Kruopšti dalyvių atranka, darbas su dalyviais pasirengimo mobilumams periodu, rezultatų viešinimas ir tęstinumo užtikrinimas sudarys sąlygas mobilumuose dalyvaujančių institucijų suaugusiųjų mokymosi kokybei gerinti.

Projekto tęstinumui užtikrinti, remiantis mobilumų metu gautomis žiniomis, bus parengta mokymų programa mobilumų patirčiai skleisti Lietuvoje.

Profesinio rengimo socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai

Projekto partneriai: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija www. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto uždaviniai: Organizuoti mokymus, skirtus pagilinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, žinias ES srityje. Organizuoti mokymus, skirtus ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus, susijusius su Lietuvos interesų atstovavimu ES.

Sustiprinti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigas. Organizuoti mokymus, skirtus ugdyti valstybės tarnautojų, vykdysiančių su pirmininkavimu ES susijusias funkcijas, gebėjimus pirmininkavimo ES srityje.

Organizuoti mokymus, skirtus pagilinti valstybės tarnautojų, vykdysiančių su pirmininkavimu ES susijusias funkcijas, žinias pirmininkavimo ES srityje. Projekto vykdytojas.