Sustabdyti nariu dydzius

Valdybos nariui atsistatydinus ar iš valdybos atšaukus, jo vietą užima paskutiniame Susirinkime, kuriame buvo renkama valdyba, daugiausiai balsų surinkęs, tačiau į valdybos narių imtį nepatekęs kandidatas. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydis bei mokėjimo tvarka yra nustatoma Visuotinio narių susirinkimo. Valdyba turi teisę organizuoti posėdžius, o jos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis. Balsavimo rezultatai pažymimi susirinkimo protokole.

LiMA įstatai

Visuotinio narių susirinkimo kompetencija: 4. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos valdyba kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Asociacijos prezidentas.

Jeigu per 30 trisdešimt kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo Asociacijos valdyba nesušaukia visuotinio narių susirinkimo, susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys įgyja teisę patys sušaukti susirinkimą laikydamiesi šiuose įstatuose nurodytos tvarkos ir terminų.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę rengia Asociacijos valdyba arba, kai Įstatų 4.

Mažųjų bendrijų įstatymas

Visuotinio narių susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į Sustabdyti nariu dydzius darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio narių susirinkimo kompetenciją. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais. Jeigu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti Asociacijos organų narius, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos Asociacijos organus klausimai.

Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Jeigu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie jos papildymus Asociacijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki visuotinio narių susirinkimo.

LiMA įstatai - Apie LiMA - Lietuvos marketingo asociacija (LiMA)

Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Jei visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos valdyba ne vėliau kaip po mėnesio privalo sušaukti pakartotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nurodytų terminų, jei su tuo raštu pasirašytinai ar išreiškia savo sutikimą el.

Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai.

Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 7 septyni nariai. Valdybos narius renka visuotinis susirinkimas 2 dvejų metų laikotarpiui. Renkant valdybos narius, kiekvienas balso teisę turintis Asociacijos narys reitinguoja kandidatų skaičių, lygų renkamų Valdybos narių skaičiui, regreso tvarka t. Aukščiausioje reitingo vietoje esančiam kandidatui skiriama tiek balsų, kiek yra reitingo vietų, kitose reitingo vietose esantiems kandidatams skiriama atitinkamai po vieną balsą mažiau.

Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys gali atstovauti kitus narius pagal įgaliojimą.

Atstovauti galima ne daugiau kaip 2 Asociacijos narius. Kitiems Asociacijos nariams atstovaujantis narys turi tiek balsų, Kokie yra sekso pavadinimai Asociacijos narių jis atstovauja. Balsavimas yra atviras. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

Asociacijos prezidentas. Asociacijos veiklą organizuoja ir vykdo, vienvaldiškai atstovauja Asociacijai, atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą Asociacijos prezidentas, kurį renka visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu sprendime dėl jo išrinkimo nenustatyta kitaip.

Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų Sustabdyti nariu dydzius, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais Įstatais. Asociacijos pavadinimas — Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija. Asociacijos veiklos terminas — neribotas. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įgyvendindama savo tikslus, Asociacija vykdo šią veiklą: nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise nuoma ir eksploatavimas; techninės įrangos naudojimo konsultacijos; duomenų apdorojimo ir susijusi veikla; veikla susijusi su duomenų bazėmis; gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; konsultacinė verslo ir valdymo veikla; architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos; techninis tikrinimas ir analizė; kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla; suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas; verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla.

Asociacijos prezidentas veikia savarankiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimais.

Asociacijos prezidentas tuo pačiu metu gali eiti valdybos nario ir ar valdybos pirmininko pareigas.

Asociacijos prezidentas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą Asociacijos valdybai. Asociacijos valdyba privalo ne vėliau kaip per 20 dienų po atsistatydinimo pranešimo gavimo sušaukti visuotinį asociacijos narių susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Asociacijos prezidento atšaukimo ir naujo Asociacijos prezidento rinkimo klausimai.

Jeigu Asociacijos narių susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti Asociacijos prezidentą, jo įgaliojimai pasibaigia kitą dieną po Asociacijos narių susirinkimo, o šiam neįvykus, — kitą dieną po pakartotinio Asociacijos narių susirinkimo dienos.

Asociacijos valdyba.

Lietuva pateikė vieną prašymą. Ūkio ministerija kviečia Lietuvos įmones ir asociacijas susipažinti su ES valstybių narių pateiktais prašymais sustabdyti importo muitus ir nustatyti tarifines kvotas.

Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Ją sudaro 5 nariai, renkami 3 trims metams visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

Informacija Lietuvos ūkio subjektams dėl tarifinių kvotų nustatymo ir importo muitų sustabdymo

Valdybos nariais negali būti kitų asociacijų, kurių veikla ir ar tikslai tapatūs ar panašūs į Asociacijos veiklą ir ar tikslus valdymo organų nariai.

Valdybos darbą organizuoja valdybos Sustabdyti nariu dydzius, kurį iš savo narių renka valdyba. Valdybos primininkas tuo pačiu metu gali būti ir Asociacijos prezidentas.

Why we get mad -- and why it's healthy - Ryan Martin

Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie Sustabdyti nariu dydzius raštu įspėjęs Asociacijos valdybą ne vėliau kaip prieš 14 dienų kalendorinių dienų. Valdyba veikia vadovaudamasi teisės aktais, šiais įstatais, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimais.

Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys — Asociacijos nariai.