Skyriu ir nariu dydziai,

Bibliotekininkas teikia kokybiškas paslaugas bendruomenei ir individualiems vartotojams nepriklausomai nuo jų tautinių, rasinių, socialinių, religinių, amžiaus skirtumų. Skyriaus veiklai vadovauja skyriaus susirinkimas, skyriaus taryba ir skyriaus pirmininkas. LBD tarybos nariui išstojus iš LBD ar kitais atvejais, kuomet jis nebegali vykdyti savo pareigų, jį pakeičia kandidatas į tarybos narius, pirmas pagal rinkimuose surinktų balsų skaičių. Revizijos komisija atlieka visus skyriaus finansinės veiklos patikrinimus ir atsiskaito ne rečiau kaip kartą per metus bendrame narių susirinkime.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos samprata 1. Lietuvos bibliotekininkų draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais teisės aktais, atsižvelgdama į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus ir savo veiklą grindžia šiais įstatais toliau tekste vadinama Įstatais.

 • Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.) - VMI
 • Nariu normu aspektai
 • Большая часть Нью-Йорка исчезла, строения рушились, превращаясь в груды развалин, под натиском жуткой мощи огромных биотов.
 • В его линзе текла жидкость, перемещаясь из стороны в сторону.

Lietuvos bibliotekininkų draugija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja aukščiau paminėtiems teisės aktams. Lietuvos bibliotekininkų draugijos teisinė forma — asociacija. Lietuvos bibliotekininkų draugijos finansiniai metai trunka dvylika mėnesių — nuo sausio 1 d.

 1. Kaip padidinti nari be visu
 2. Nariu padidejimas be mokescio
 3. Kaip padidinti seksualini nari internete
 4. Ричард молчал почти минуту.
 5. Steroidai, siekiant padidinti seksualini nari
 6. Nuotrauku tie, kurie padidino savo varpa

Lietuvos bibliotekininkų draugijos veikla grindžiama savivaldos, viešumo ir teisėtumo principais. Lietuvos savivaldybėse, jų teritorijoje esančiose bibliotekose gali būti steigiami skyriai. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pavadinimas ir simbolika 2. Pilnas asociacijos pavadinimas — Lietuvos bibliotekininkų draugija. Lietuvos bibliotekininkų draugija turi teisę Įstatuose ir savo vidaus dokumentuose vartoti pavadinimą sutrumpintai — LBD, su sąlyga, kad dokumente bent kartą yra paminėtas pilnas pavadinimas.

LBD turi atsiskaitomąją sąskaitą, antspaudą su savo pavadinimu, emblemą, vėliavą ir kitą simboliką. LBD simbolis — apskritimas, jo centre atversta knyga, virš jos — dvi knygos, primenančios skrendančius paukščius, virš kurių pusračiu užrašas Lietuvos bibliotekininkų draugija.

Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)

Apatinėje disko dalyje persipynusios didžiosios raidės Tempimas ir didejantis narys Lietuvos bibliotekininkų draugijos santrumpa. Lietuvos bibliotekininkų draugijos simboliką tvirtina LBD narių suvažiavimas.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos tikslai: Lietuvos bibliotekininkų draugija vienija narius tokiems pagrindiniams tikslams: 3. Lietuvos bibliotekininkų draugija, siekdama savo tikslų, vykdo tokius uždavinius: 4. Rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms dėl bibliotekų veiklos gerinimo.

Gina informacijos gavimo bei skaitymo laisvę ir sudaro galimybes nevaržomai naudotis bibliotekose sukauptais informacijos ištekliais. Rūpinasi rekomendaciniais bibliotekų veiklos standartais, tvarkų ir metodikų rengimu. Rūpinasi bibliotekininkų profesinės veiklos pažangios patirties sklaida.

Kelia bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, plečia jų kompetencijas. Rengia kursus, seminarus, konferencijas, stažuotes, kitus renginius. Bendradarbiauja su užsienio ir tarptautinėmis bibliotekų asociacijomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis.

Sutartyje vartojamos sąvokos: 1. Mokymosi atostogos — kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnyje. Pareiginės algos bazinis dydis — Sutartimi įtvirtinamas bazinis dydis, taikomas valstybės politikų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų toliau — įstaigos darbuotojų pareiginėms algoms, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimams, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų atlyginimams, karių tarnybiniams atlyginimams ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms ar atlygiams apskaičiuoti metais. Profesinės sąjungos — Sutartį pasirašiusios profesinių sąjungų organizacijos ir jas sudarančios profesinės sąjungos.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos sritys ir rūšys 5. Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus EVRK 2-ją redakciją: Siekdama savo tikslų, LBD turi teisę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, neprieštaraujančią jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalingą jos tikslams pasiekti.

Veiklą, kuri yra licencijuojamajuridiniai asmenys gali imtis tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją.

Narystė Rūmuose

Juridinis asmuo privalo turėti visas licencijas leidimuskurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jo veiklos sąlygos. Lietuvos bibliotekininkų draugija užsiima tokia profesine veikla: 5.

Lietuvos bibliotekų ir bibliotekininkų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, jų siūlymas įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijoms; 5. Lietuvos Respublikos bei išeivijos bibliotekinio bibliografinio palikimo puoselėjimas; 5.

LBD narių profesinės kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų plėtimas; 5. LBD narių teisių gynimas, rūpinimasis nariais-senjorais, jaunųjų specialistų veiklos, atitinkančios Lietuvos bibliotekininkų draugijos misiją Priemone laikinam nariui veiklos prioritetus, skatinimas.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos turtas 6.

LBD turtą sudaro pirktas, dovanotas ar kitaip įgytas ir patikėjimo būdu gautas bei pagal testamentą paveldėtas turtas. LBD turtas gali būti neatlygintinai perduotas panaudos pagrindais. LBD gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo turimas jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teises tik siekdama įgyvendinti Skyriu ir nariu dydziai Skyriu ir nariu dydziai veiklos tikslus ir tik LBD narių suvažiavimo sprendimu.

LBD, perleidusi jos veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas naudoja Įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti. LBD pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė. LBD negali priimti pinigų ar kitokio turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nei nustatyta Įstatuose, tikslams.

 • Nario mokestis - LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMAI
 • Nario mokestis - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Nario matmenys skirtinguose amziuose
 • m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
 • Lietuvos bibliotekininkų draugijos samprata 1.
 • Nario mokesčio dydis skyriuje Nario mokestis yra vienas iš pagrindinių Partijos finansavimo šaltinių ir naudojamas Partijos įstatuose ir Partijos skyriaus, kuriam narys priklauso, nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

LBD neturi teisės: 6. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų; 6.

Kontaktiniai duomenys

Lietuvos bibliotekininkų draugijos lėšų šaltiniai 7. Nario vienkartinis stojamasis ir nario metinis mokestis. Pajamos Skyriu ir nariu dydziai suteiktas paslaugas. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas.

Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos. Gauta parama. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LBD lėšas.

Pagal testamentą paveldėtas turtas. Skolintos lėšos. Kitos teisėtai gautos lėšos. Lietuvos bibliotekininkų draugijos lėšos naudojamos inventoriui, turtui įsigyti, leidybinei veiklai finansuoti, darbo užmokesčiui ir kitiems Skyriu ir nariu dydziai numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos funkcijoms vykdyti LBD tarybai skiriama: 9. LBD narių 50 proc. LBD dovanotos, kaip parama suteiktos ar pagal sutartis gautos ir kitos lėšos.

LBD skyriams paliekama: Skyriui priklausančių narių 50 proc. Skyriui dovanotos, kaip parama suteiktos ar pagal sutartis gautos lėšos.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos finansinės veiklos tikrinimas Lietuvos bibliotekininkų draugija kasmet atlieka finansinės atskaitomybės ir veiklos auditą. Auditą atlieka LBD Revizijos komisija.

2021 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis

Lietuvos bibliotekininkų draugijos teisės Nustatyti savo vidaus struktūrą. Turėti savo atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka.

Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas ir jomis disponuoti siekiant įgyvendinti šiuose Įstatuose nurodytus veiklos tikslus ir uždavinius. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus. Steigti regioninius padalinius — skyrius.

Rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie bibliotekas. Rengti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo ir jų kompetencijų plėtros renginius. Gauti paramą.

Nario mokestis

Steigti visuomenės informavimo priemones, verstis leidyba. Stoti į tarptautines bibliotekų ar bibliotekininkų organizacijas. Gauti iš valstybės institucijų savo funkcijoms atlikti reikalingą informaciją apie bibliotekas. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pareigos Bendradarbiauti rengiant nacionalinius bibliotekininko profesinės veiklos standartus.

Rengti ir aiškinti bibliotekininko veiklos metodiką. Organizuoti ir koordinuoti bibliotekininkų stažuotes, kvalifikacijos kėlimą ir bibliotekininkų kompetencijų plėtrą. Siūlyti nario vienkartinio stojamojo ir nario metinio mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką. Atlikti kitus veiksmus, būtinus LBD tikslams, funkcijoms ir uždaviniams, nurodytiems šiuose Įstatuose, įgyvendinti.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ + solidarumo eitynės -- Demonstruokimės --

Vesti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms, mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. Garantuoti finansinį ir statistinį ataskaitų teisingumą. Lietuvos bibliotekininkų draugijos nario samprata, nario teisių įgijimas Skyriu ir nariu dydziai nariai yra nariai ir garbės nariai.

Nariais gali būti pilnametystės sulaukę Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, pripažįstantys LBD Įstatus, padedantys įgyvendinti LBD veiklos programą ir mokantys nario vienkartinį stojamąjį ir nario metinį mokestį.

Navigacija

Garbės nariai — Skyriu ir nariu dydziai Respublikos bibliotekininkystės moksle ir praktinėje bibliotekų veikloje pasižymėję arba ypatingai nusipelnę LBD labui asmenys. Jeigu asmens gyvenamojoje vietoje ar darbovietėje nėra skyriaus, naujus narius priima, jiems atstovauja LBD taryba. Sąrašą tvarko LBD tarybos sekretorius.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių teisės Dalyvauti LBD veikloje ir teikti siūlymus jai vystyti. Siūlyti savo atstovus į LBD valdymo institucijas, būti patiems išrinktiems.

Naudotis LBD teikiamomis paslaugomis. Ginčyti LBD narių suvažiavimo sprendimus teismine tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos, skyriaus narių susirinkimo sprendimus LBD tarybai per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo. Atstovauti LBD kitose įstaigose ir organizacijose. Išstoti iš Lietuvos bibliotekininkų draugijos, apie savo sprendimą pranešus raštu LBD skyriaus, į kurį buvo priimtas, tarybai prieš 14 dienų. Taip pat pereiti iš vieno skyriaus į kitą Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių pareigos Laikytis Įstatų ir valdymo institucijų nutarimų.

Padėti įgyvendinti LBD tikslus Skyriu ir nariu dydziai uždavinius.