Priemones, skirtos lyciu nariui didinti

Nagrinėjant lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais bylas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojui nurodžius aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą, kad darbuotojas patyrė diskriminaciją, darbdaviui tenka pareiga įrodyti, kad diskriminacijos nebuvo. Išnaudojus visus moterų gabumus, ir atskiri asmenys, ir viešasis sektorius gautų gerokai didesnę investicijų į švietimą grąžą. Pažymime, kad konkurso tikslas yra finansuoti projektus, kurie geriausiai įgyvendina programą, įgyvendinant atitinkamas veiklas, o ne remti konkrečių nevyriausybinių organizacijų veiklą. Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų už nacionalinės teisės nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Projekto metu organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje bus pristatyti pranešimai lyčių lygybės principų įgyvendinimo mokslo sistemoje tema, aptartos aktualios su lyčių lygybe moksle susijusios problemos ir pristatyta projekto rezultatų studija; 6 projekto rezultų pagrindu sukurti ir pateikti patobulintą Lietuvos Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos variantą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.

Valdemaras Razumas. Projekto tikslas — sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės principams Lietuvos mokslo sistemoje įgyvendinti, siekiant didinti mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei mokslo ir studijų valdymo lygmenyse, fizinių ir technologinių mokslų srityse.

Jis yra skirtas nacionalinės Skirtos lyciu nariui didinti ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos uždaviniams įgyvendintiir minėtai strategijai tobulinti. Projekto metu numatyta: 1 išanalizuoti mokslinius tyrimus reglamentuojančius teisinius aktus lyčių lygybės moksle požiūriu ir parengti rekomendacijas Penio dydzio nuomone tyrimus reglamentuojančiai teisinei bazei tobulinti, taip sukuriant teisinius lyčių skirtos lyciu nariui didinti įgyvendinimo moksle pagrindus bei inicijuojant šia linkme nukreiptus struktūrinius pokyčius; 2 atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinę praktiką, sukurti lyčių lygybės moksle stebėsenos, analizės ir vertinimo metodiką lyčių lygybės situacijai Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vertinti, ir parengti rekomendacijas dėl jos įdiegimo į jau egzistuojančią mokslo ir Priemones stebėsenos, analizės ir vertinimo sistemą; 3 sukurti ir išbandyti lyčių lygybę moksle skatinančias finansinės paramos priemones, bei pateikti rekomendacijas dėl jų taikymo.

Šios priemonės nukreiptos horizontaliajai diskriminacijai fiziniuose moksluose mažinti bei mokslininkių ir tyrėjų kvalifikacijai didinti, suteikiant finansinę paramą mokslininkėms dalyvaujančioms Lietuvoje ir užsienyje vyksiančiose konferencijose, vasaros mokyklose, bei trumpalaikėms komandiruotėms kvalifikacijai kelti.

Pateikti rekomendacijas dėl mokymų tikslingumo; 5 parengti informacijos sklaidos studiją bei identifikuoti priemones lyčių lygių galimybių propagavimui skatinti. Vykdant informavimo kompaniją ypatingas dėmesys bus skiriamas skirtos lyciu nariui didinti mokslo bendruomenės ir kitų socialinių grupių švietimui.

Įgyvendinant šią kompaniją bus naudojamos šiuolaikinės technologijos ir informacijos sklaidos formos, sukurtas portalas, kuris supažindins įvairias projekto tikslines grupes su projekto eiga. Projekto metu organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje bus pristatyti pranešimai lyčių lygybės principų įgyvendinimo mokslo sistemoje tema, aptartos aktualios su lyčių lygybe moksle susijusios problemos ir pristatyta projekto rezultatų studija; 6 projekto rezultų pagrindu skirtos lyciu nariui didinti ir pateikti patobulintą Lietuvos Moterų Priemones vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos variantą.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat numatoma atlikti du sociologinius tyrimus. Pirmasis tyrimas sudarys sąlygas kokybiškai parengti neformaliojo švietimo medžiagą. Antrojo tyrimo metu bus įvertintas finansinių paramos priemonių ir mokymų poveikis tikslinėms grupėms.